English

פריט 15:

כתב יד תימני ייחודי -220 שנה העתק ספר קיצור השל"ה

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,500 - $3,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד ספר קיצור שני לוחות הברית, העתק מהמהדורה השניה בפיורדא תנ"ג. [תימן, ראשית המאה ה-19].


[1], לו, [2], מח, מח-נא, נג-עז, עז-פד, [2], פה-פז, פט-קיד, קלב-קלג, קלג-קמד, קמד-קנד, קטו-קיז, קיז-קלא דף, שיבושים במספור הדפים. דף השער מאוייר.

כריכת עור, שדרה פגומה, מספר דפים מנותקים ומספר דפים כרוכים שלא במקומם, כתמים כולל שאריות עובש, חורי עש, מצב בינוני.