English

פריט 16:

כתב יד תימני: ספר היכל הקודש העתק מהמהדורה הראשונה, תי"ג.

מחיר פתיחה: $1,800

הערכת מחיר: $6,000 - $8,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד ספר היכל הקודש, לבאר סדר תפלות כל השנה וסודן וכוונתן [מאת רבי משה ב"ר מיימון אלבז], עם הקדמה מאת הרב המקובל רבי יעקב ששפורטש והגהות ע"פ תורת האר"י ז"ל מאת הרב המקובל רבי אהרן הסבעוני. העתק מהמהדורה הראשונה אמשטרדם תי"ג. [תימן, ראשית המאה ה-19].


[12], קנז דף, 16 ס"מ. דף שער מאוייר. רישומים בדף הפורזץ ובעמו' אחרון, חתימות בעלים "אהרן בן דוד כהן", וחותמות "מספרי בידאני שלום ובניו יע"א".

כריכה פשוטה מחודשת, שדרה פגומה ומקבצי דפים מנותקים, כתמים כולל גם נזקי לחות, חורי עש, מצב בינוני.