English

פריט 19:

כתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודא פתיה

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגהות בכתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה מגדולי המקובלים בדור הקודם, בסוד ענין הצלם.


[1] דף, כתוב בשני צדיו, 21 ס"מ, ובו ציטוט מספר עץ חיים (שער המוחין דצלם שכ"ג פ"ה) עם עשרות שורות של הגהות בכתב יד כתב חצי-קולמוס.

הגאון המקובל האלוקי רבי יהודא משה ישועה פתיה (תרי"ט-תש"ב) – מחשובי וגדולי המקובלים בדור הקודם. תלמידו המובהק של מרן רבי יוסף חיים מבגדד בעל בן איש חי. נהג לעשות תיקוני נשמות, פדיון נפש. ספריו היסודיים בקבלה הינם אבני יסוד בתורת הרז ובראשם ספרו 'מנחת יהודה'. בשנות השואה ערך תיקונים וסיגופים עצומים לכפר על עם ישראל ולפעול ישועה ופדות לעם היושב בציון.

פגם קטן בשולי הדף ופגמים זעירים בודדים, מצב טוב.