English

פריט 20:

הדרת קודש. טשערנאוויץ, תרי"ח עותק הגה"צ רבי שמואל העליר אב"ד צפת ת"ו

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $700 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הדרת קודש, מהמקובל רבי שמעון בן שמואל, דרוש ומוסר על דרך הקבלה ומאמר תחיית המתים. טשערנאוויץ, תרי"ח – 1857.

בדף השער חתימות כתב קדשו של הגה"ק רבי שמואל העליר רבה של צפת.


שתי חתימות ברורות וחדות בעצם כתי"ק רבי שמואל העליר, האחת בכתב רש"י 'הק' שמואל העליר' והשניה בכתב ידו הרגיל. 

הגאון הקדוש רבי שמואל העליר [תקס"ג – תרמ"ד] רבה הנודע של צפת. זכה להיות מרואי פני החוזה מלובלין. אחר הסתלקות הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש בעל הבת עין, נתמנה רבי שמואל תחתיו לרבה של צפת ומנהיגה במשך ארבעים שנה. 

יט דף. כתמי זמן. מעט נקבי עש משוקמים חלקית. אות אחת בחתימתו חסרה בחיתוך הדפוס. כריכה מאוחרת נאה. מצב טוב – טוב מאוד.