English

פריט 21:

ישועות יעקב, ב' כרכים. מהדורה ראשונה. עותק הגה"ק רבי שמואל העליר

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר: $2,000 - $2,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] כרכים: ישועות יעקב, א-ג, מאת רבי יעקב משלם [אורנשטיין]. זאלקווא, [תקפ"ח] 1828. מהדורה ראשונה. העותק של רבי שמואל הלר אב"ד צפת.


* ספר ישועות יעקב, א, על שלחן ערוך אורח חיים [סי' א-רמא, עם הפנים], מאת רבי יעקב משלם ב"ר מרדכי זאב אורנשטיין. דפוס מאיר זאב מאיר האפער, זאלקווא, [תקפ"ח] 1828. מהדורה ראשונה.

[2], קמד דף, 37 ס"מ. עם חתימת רבי שמואל העליר ועם חותמו.

* ספר ישועות יעקב, ב-[ג], על שלחן ערוך אורח חיים [סי' רמב-קא, עם הפנים], מאת רבי יעקב משלם ב"ר מרדכי זאב אורנשטיין. דפוס מאיר זאב מאיר האפער, זאלקווא, [תקפ"ח] 1828. מהדורה ראשונה.

[1], קמה-שמד דף, 37 ס"מ. עם חתימות רבי שמואל העליר ועם חותמותיו.


הגאון הצדיק רבי שמואל העליר (תקמ"ו-תרמ"ד, 1803-1884) – אב"ד צפת, גאון וחסיד, נצר לבעל התוספות יום טוב רבינו יום-טוב ליפמן הלר. גדל בנעוריו בבית החוזה מלובלין, התברך מפי קדשו פעמים רבות, ואף זכה להיות מאוכלי שלחנו בליל הסדר. עלה בעצתו לארץ הקודש בשנות התק"ע. לאחר פטירת רבו הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש בעל ה'בת עין', היה רבי שמואל לדמות המובילה בהנהגת היישוב עד לפטירתו. הוא קיבל את הנהגת הקהילה האשכנזית בצפת כשהיא מוכה ומדולדלת בעקבות אסונות ומלחמות, ובזמנו שוקמה הקהילה והתעצמה. מכל רחבי העולם שלחו אליו שאלות בענייני ישוב ארץ ישראל, השפעתו על כל היישוב החרדי בארץ, הייתה עצומה. נודע כבקי עצום ברפואה ורוקחות, והביא רפואה ומזור ליהודי צפת.

כריכות חצי עור בלויות, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.