English

פריט 22:

עותק הרה"ק רבי נחום בערני'ו מסאדיגורה ספר הכוונות. קארעץ, תקמ"ד.

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר: $2,500 - $3,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הכונות, לרבינו האריז"ל. קארעץ, תקמ"ד [1784]. נדיר. עותק הרב הקדוש המפורסם רבי נחום דוב בער [בערנ'יו] מסאדיגורה,  

בדף השער, חותמותיו של רבי נחום בערנ'יו, בעל הספריה החשובה והמפוארת, עם הכיתוב 'נחום דובער פריעדמאן' וחותם נוסף 'מנחת שי', כפי שהיה דרכו לחתום על ספרים שקיבל כתשורה. 

ספר הכונות להרב האלקי קדוש יאמר לו כמוהר"ר יצחק לוריא זצוק"ל. דפוס יאהן אנטאן קריגר, קארעץ, תקמ"ד [1784].
עא דף. על פי מהדורת [הנאו] שפ"ד. ללא ספר שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל, שהודפס בסוף המהדורה שלפנינו בדפים עב-צא. בראשי הדפים הכותרות "כוונת האר"י ז"ל" ו"מנהגי האר"י זלה"ה".

הרה"ק פרי עץ חיים רבי נחום דובער פרידמן [תר"ד-תרמ"ג] בן הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין וחתן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, גאון מופלג בתורה וחסידות, ישב כל ימיו בחצר חותנו בסאדיגורא. ספרייתו הגדולה הכילה ספרים נדירים וכתבי יד יקרי המציאות והייתה מהספריות החשובות והידועות ביותר בזמנו. הגאון בעל 'יד יהודא' רבה של סאדיגורה כותב בהקדמתו לספרו 'ובבואי הנה עיר סאדגורא את שאהבה נפשי מצאתי בבית שארי הרה"צ בנן של קדושים מו"ה נחום דוב נ"י אשר לו קובץ ספרים יקרי ערך ממחברים הקדמונים אשר אין כמוהו ליקר ולתפארת'. היה נוהג לסווג ולחתום את ספריו בשלושה כיתובים מרכזיים – מנחת שי, ירושת אבות, קנין כספי.

דף השער פגוע קימעא, ללא פגיעה בטקסט. דהוי. נקבי עש. מעט פגיעה בטקסט בשוליים בדפים ראשונים. שיקום קל בשוליים עד דף ח'. כריכה אדומה מפוארת במקור, אופיינית לכריכות רבי נחום בערני'ו מסאדיגורה, פגיעות ונקבי עש בכריכה. ללא ספר "שערי קדושה" שיצא לאור ביחד עם הספר שלפנינו, מצב טוב.