English

פריט 23:

משניות קדשים של הרה"ק רבי נחום בערני'ו מסאדיגורה

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר: $1,000 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

משניות סדר קדשים, אמשטרדם, תפ"ו. עותק חתום שהיה שייך להרה"ק רבי נחום דובער פרידמאן בן הרה"ק מסאדיגורה, ובעל עקד הספרים הגדול והחשוב. 

משניות סדר קדשים, עם פירוש רבי עובדי' מברטנורא, תוספות יום טוב, קול הרמ"ז ולחם משנה, נדפס בשנית באמשטרדם בבית ובדפוס של הדיין מו"ה משה פרנקפורט בשנת תפ"ו. 

בדף השער, חותמותיו 'נחום דובער פרידמאן' בעברית ובלועזית עם סמל תמונת האריה, וכן חותמת 'קנין כספי' כפי שנהג לחתום בספרים שקנה ורכש בכספו. 

בדף הפורזאץ, פתקית אדומה מודבקת עם אותיות זהב 'אוצר הספרים של מו"ה נחום דוב פרידמאן בסאדאגורא'. 

רישומים נוספים בדף השער 'הספר הזה שייך להאלוף הקצין המפורסם כ"ה זלמן בן כה' נפתלי מביידן אניעהן בשטאטבערג'. חתימת בעלות נוספת: לוי יצחק כהנא. וכן רישומי פסוקים בכתב יד רבני חשוב, בדף השער ובדף הפורזאץ. 

הרה"ק רבי נחום דובער פרידמן מסאדיגורה [תר"ד-תרמ"ג] בן הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין וחתן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, גאון מופלג בתורה וחסידות, ישב כל ימיו בחצר חותנו בסאדיגורא. ספרייתו הגדולה הכילה ספרים נדירים וכתבי יד יקרי המציאות והייתה מהספריות החשובות והידועות ביותר בזמנו. הגאון בעל 'יד יהודא' רבה של סאדיגורה כותב בהקדמתו לספרו 'ובבואי הנה עיר סאדגורא את שאהבה נפשי מצאתי בבית שארי הרה"צ בנן של קדושים מו"ה נחום דוב נ"י אשר לו קובץ ספרים יקרי ערך ממחברים הקדמונים אשר אין כמוהו ליקר ולתפארת'. היה נוהג לסווג ולחתום את ספריו בשלושה כיתובים מרכזיים – מנחת שי, ירושת אבות, קנין כספי.

[1] קסד דף. כריכה מקורית מפורקת ופגועה. נקבי עש. כתמים. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 25 CM