English

פריט 24:

מכתב הצדיקים בני הרה"ק מטשורטקוב

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתבים למען הצלת החסיד רבי אבא רפפורט, מחשובי חסידי טשארטקוב, בחתימת הרה"ק רבי נחום מרדכי והרה"ק רבי דוב בעריני'ו בני הרה"ק המפורסם רבי ישראל מטשורטקוב. תרצ"ד.

מסמכים שנשלחו לאגודת ישראל בירושלים ולגורמים נוספים בשנת תרצ"ד, למען החסיד המפורסם רבי אבא רפופורט, בחתימת בניו הקדושים של הרה"ק המפורסם רבי ישראל מטשורטקוב האחים הצדיקים פע"ח רבי נחום מרדכי מטשורטקוב, לימים ממלא מקום אבותיו והרה"צ רבי דוב בערנ'יו מראשי מייסדי ומכונני אגודת ישראל העולמית שנפטר לבית עולמו בשנה שאחר פטירת אביו הק'.

על אחד המכתבים גם חותם 'הקלויז של הרה"צ מטשורטקוב שליט"א'. 

[3] מסמכים העוסקים בעניין, בלשון הקודש ובלועזית. ניר דק. מסמך אחד רשמי מאגודת ישראל בווינה. סימני תיוק. מצב טוב.