English

פריט 25:

הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב

נישואי מ' יעקב בן אחיו רבי משה מרדכי עם הכלה שרה בת רבי נחום מרדכי מטשורטקוב. 

כ"א אדר תרצ"א. 

משמחה זאת שפעת חיים ובברכה וכל טוב עלינו ועל כל הנלווים ועל כל ישראל. 

בכתב יד קדשו הוסיף: דברי ידידו מחו' הדו"ש באהבה רבה יצחק מאיר במוה"ר אברהם יהושע העשיל זללה"ה. 

הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ [תרכ"ב-תרצ"ו] בן הרה"ק מזינקוב רבי אברהם יהושע העשיל ונכד הרה"ק רבי משולם זושא מז'ינקוב – אפטא. הוא היה בן נינו של הרב מאפטא וממשיך שושלת הקודש, אבי שושלת בית קאפיטשניץ האצילית. אמו היתה בת הרה"ק רבי שלום יוסף בכור בני הצדיק מרוז'ין. נשא את בת הרה"ק רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין, והוא צעיר בניו של הרה"ק מרוז'ין. במלחמת העולם הראשונה עבר לווינה, יחד עם מרבית בית אבותיו. נערץ ונקדש אצל כל צדיקי דורו, בני משפחתו ושאריו. ממייסדי אגודת ישראל העולמית ומדברנא דאומתיה בכל העניינים. בנו ממשיך דרכו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל, עקר לארה"ב והוכר בה כאחד מצדיקי דורו כשמצודתו פרוסה עד ארץ הקודש בהיותו מעמודי התווך בהקמת החינוך העצמאי והחזקתו ובביסוס רשת 'בית יעקב', ישיבת פוניבז', ישיבת בית מדרש עליון – ליקווד.

מידות: 15 x 23 CM

מידות: 15 x 23 CM