English

פריט 26:

מכתב הרה’’ק ראי’’ה מקאפיטשניץ, וינה תרצ’’ה

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הרה’’ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ בחיי אביו הרה’’ק הרי’’מ. וויען, תרצ’’ה.


מכתב ראש אגודת ישראל בוויען – וינה, הגה’’צ רבי שבתי שינפלד ובו מאשר אודות הרב זאלצמאן, מפליטי רוסיה, כי הינו הגון וטוב ביותר וראוי לעלות לארץ הקודש. 

המכתב נשלח לאגודת ישראל בירושלים בחודש תשרי תרצ’’ה, וכראיה לדברים, מצוין כי גם הרה’’צ רבי אברהם יהושע העשיל – רבי אברומניה שליט"א בן האדמו"ר מקאפיצניצא יבוא על החתום.

על הדף אכן חתם בחתי’’ק המלאה הרה’’ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ ובחותמתו האישית.

הרה’’ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ מגדולי צדיקי דורו. ממנהיגי אגודת ישראל העולמית משחר עלומיו. עמד לימין אביו הקדוש הרה’’ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ ולימים מילא מקומו. בארה’’ב הוכר כאחד מגדולי מנהיגי הדור וקדושיו, עמד על ערש החינוך העצמאי בארץ הקודש, פעל והפעיל למענו והיה בראש הנושאים בעול לקיומו.
כן הציל בנים ובנות רבות מרדת שחת אחר המלחמה, תמך בעיתונות על טהרת הקודש והיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. 
לצד זאת ניהל עדת קדשו באצילות ובענווה כדרך אבותיו לבית המלכות רוז’ין וגזע אפטא, ורבים נהרו לחצרו ונושעו מברכותיו.

[1] ניר מכתבים רשמי של אגודת ישראל בווינה, בפרנקפורט ובהמבורג. חתי’’ק הרבי מקאפיטשניץ. חתימת רבי שבתי שינפלד. נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב טוב – טוב מאוד