English

פריט 27:

מכתב הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין וחתנו הרה"ק האהלי יעקב

מחיר פתיחה: $3,200

הערכת מחיר: $4,000 - $5,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתב יד קודש, חתום בחתימת הצדיק הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין וחתנו הרה"ק רבי יעקב מבוהוש – בעל אהלי יעקב מהוסיאטין. תל אביב, תרצ"ט. 

במכתב הם מברכים את הגאון הגדול רבי בנציון מאיר חי עוזיאל רבה של תל אביב יפו שעלה והתמנה להיות הראשון לציון הרב הראשי לישראל, אחר פטירת הגאון רבי יעקב מאיר. 

המכתב כולו בעצם כתב יד הרה"ק האוהלי יעקב מהוסיאטין ובחתימתו ועל גבה התווספה חתימת יד קדשו של הרה"ק זקן צדיקי בית רוז'ין מרן רבי ישראל מהוסיאטין.

הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי הדור, [תרי"ח-תש"ט] עמוד צלותהון של ישראל, אשר כונה בידי הרה"ק מוהר"א מבעלזא 'צדיק יסוד עולם' ו'הרבי'. כל צדיקי הדורות קראו אחריו 'מקודש מקודש', נודע במיוחד במלחמתו, מלחמת הקודש הטמירה, ועבודתו בקודש בעת החלו הנאצים בפיקודו של הגנרל רומל, להתקרב לארץ ישראל בקרבות אל-עלמיין. עד דורנו אנו, נערצת דמותו כצדיק קדוש וטהור, עושה פלאות ועמוד התפילה לבית ישראל.


הרה"ק רבי יעקב מהוסיאטין [תרל"ז-תשי"ז] האהלי יעקב, בנו של הרה"ק רבי יצחק מבוהוש וממשיך דרך חותנו הרה"ק מהוסיאטין, היה בקיא גדול בש"ס ופוסקים ובדרכי החסידות, רבים שאבו מבארו ומשכלו הזך. נערץ ונקדש על ידי צדיקי בית רוז'ין ומקורב לכל החוגים והעדות. 

[1] ניר מכתבים רשמי של הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין. סימני קיפול. כתמים. מצב טוב. 

מידות: 22 x 28.5 CM

מידות: 22 x 28.5 CM