English

פריט 28:

חסד לאברהם, אזולאי, מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תמ"ה

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר חסד לאברהם לרבי אברהם אזולאי – מהדורה ראשונה – אמשטרדם, תמ"ה

כרוך עם
אור החיים להחסיד רבי יוסף יעב"ץ והביאור החשוב 'מעין גנים' להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל בני יששכר. לעמברג, תרכ"ג. 

ספר חסד לאברהם, מהחשובים בספרי הקבלה בדורותיו, הכולל עניני קבלה וחכמת הנסתר מאת המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי. דפוס ראשון של עמנואל עטיאס, איורים שונים בקבלה והמסתעף.
באותה שנה, תמ"ה – 1685, הודפס הספר אף בזולצבאך.

[5], סה, כח דף. דף שער מעוטר. כתמים. דפים כהים. 

כרוך עם ספר 'אור החיים' להחסיד רבי יוסף יעבץ ממגורשי ספרד, שנדפס לראשונה בפיררא שנת שי"ד, ועליו ביאורו של רבינו הבני יששכר, מעין גנים, ובו התקפות חריפות על המשכילים ובראשם מנדלסון. הספר נדפס לראשונה בשנת תר"ח בזלקאווא, ואודותיו התבטא הרה"ק רבי יהושע מבעלזא 'זה לא ספר, אלא חתיכת לב יהודי… אש להבה'. 

לד דף. דפים אחדים חתוכים בדפוס עם פגיעה בכותרות. כתמים. 

כריכה מאוחרת שלמה. מצב כללי טוב – טוב מאוד.

מידות: 23 CM