English

פריט 29:

מיחידי הדור: ביאור על ספר ירמיה בעצם כתב יד קודש המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי

מחיר פתיחה: $32,000

הערכת מחיר: $50,000 - $80,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אוטוגרף! פירוש על ספר ירמיה, מאת הגאון המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי, מחבר הספר 'בעלי ברית אברם' ומגדולי כותבי תורת הקבלה כפי שקיבל בדרך מהרח"ו. 

הפירוש על ספר ירמיה, כולל דרשות, ליקוטים ופירושים שחידש, וכן ביאורים ממרן מהרח"ו על דרך הפשט ומכתבי רבי סלמן בן אוחנה. 

את החיבור כתב בעיר עזה בשנת שפ"ה. 

הגאון הקדוש המקובל רבי אברהם אזולאי [ש"ל-ת"ד] פוסק ומקובל מפורסם. מרואי פני המהרח"ו ומתלמידיו וכן תלמיד בנו רבי שמואל ויטאל. נכד נכדו היה מרנא החיד"א אשר מזכירו הרבה. 

8 דפים בעצם כתב ידו, מדוייקים ומבוררים על פי כתב ידו היוצא ממקורות אחרים, 'אור החמה', אהבה בתענוגים, מעשה חושב וכנף רננים. מצורף אישור מומחה עם רקע נרחב לכתב יד זה והשתלשלותו במשך הדורות. 

נתון בכריכת עור מהודרת. כתמים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 15 x 21 CM

מידות: 15 x 21 CM