English

פריט 30:

עותק אישי החתום של מרנא החיד"א! מדרש שיר השירים, איזמיר, תצ"ט.

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $4,000 - $6,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

העותק האישי של מרן החיד"א, עם חתימת יד קודשו! יפה קול, מדרש שיר השירים עם פירוש מאת רבי שמואל יפה אשכנזי. דפוס יונה אשכנזי ודוד חזן, איזמיר, תצ"ט [1739]. נדיר.


[2], קצב דף, 30 ס"מ. עם הסכמת המביא לדפוס, רבי חיים אבולעפיה [השני]. בדף השער חותמת כתב יד קודשו של מרן חיד"א.
לפנינו ההוצאה השנייה של ספר זה, אך המהדורה הראשונה, ונציה 1590 לערך, לא הושלמה בדפוס.

רבינו הגדול חיים יוסף דוד אזולאי, הרב 'חיד"א' (תפ"ד-תקס"ו, 1724-1806) – מגאוני ישראל, חובר חבורים, גאון וקדוש נערץ ונשגב. שמו נודע לתהילה במסעותיו ובנדודיו בכל מקום ומקום שדברו מגיע. לו דומיה תהילה.

הגאון רבי חיים ב"ר יעקב אבולעפיה (ת"כ-תק"ד, 1660-1744) – שד"ר, ואב"ד צפת, איזמיר וטבריה. ממחדשי הישוב היהודי בעיר הקודש טבריה. מחבר "יוסף לקח" ועץ החיים" על התורה, "ישרש יעקב" ו"שבות יעקב" על עין יעקב, וספרים נוספים. היה תלמידו של רבי משה גאלנטי (השני) בישיבת 'בית יעקב' בירושלים, ולמד שם בחברותא עם מחבר ה'פרי חדש', רבי חזקיהו דה-סילווה.

כריכה מחודשת, כתמים, בלאי בהיקף ובפינות דפים ראשונים ואחרונים עם פגיעה בטקסט במספר דפם אחרונים, הדבקה בדף אחרון, חורי עש, מצב בינוני-טוב.