English

פריט 31:

תוכחת חיים, למהר"ח פלאג'י. מהדורה ראשונה שנדפסה בחייו ת"ר-תרי"ג

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] כרכים: תוכחת חיים, בראשית-שמות, מאת הגאון רבי חיים פאלאג'י, בחייו. ת"ר-תרי"ג [1840-1853]. מהדורה ראשונה, נדיר.


* ספר תוכחת חיים, [א] בראשית, לדעת חכמה ומוסר. דפוס סעדי הלוי אשכנזי, ת"ר [1840]. מהדורה ראשונה, נדיר.
קא דף, 18 ס"מ. טעויות במספור הדפים. רישום וחתימת בעלים בדף ב' "הצעיר כמוס חכמון".

כריכה חדשה, פגם בחלק העליון של דף השער ופגמים בפינות דפים ראשונים, קפלים בחלק מהפינות, כתמים, מצב בינוני-טוב.

* ספר תוכחת חיים, [ב] שמות, לקחת מוסר השכל, מאת הגאון רבי חיים פאלאג'י. דפוס סעדי הלוי אשכנזי, תרי"ג [1853]. מהדורה ראשונה, נדיר.
[1], ב, קמ דף, 20 ס"מ. [3] דפים אחרונים מדפי המפתחות חסרים. בהקדמה מזכיר המחבר את השריפה הגדולה שהייתה באזמיר בשנת תר"א, בה נשרפו חלקים מספר זה ובעקבותיה נדחתה ההדפסה. בדף א' חתימת בעלים "הצעיר ישראל יעקב הלוי בכר משה זלה"ה".
כריכה מחודשת, חורי עש, כתמים, קפלים קטנים בחלק מהפינות, [3] דפים אחרונים חסרים, מצב בינוני-טוב.

רבינו החבי"ף, רבי חיים פאלאג'י (תקמ"ח – תרכ"ח. 1788 – 1868) – מגדולי פוסקי ומקובלי יהדות המזרח בכל הדורות. נולד באיזמיר לאביו רבי יעקב. מצד אמו היה מצאצאי הראשון לציון רבי יוסף רפאל בן חיים חזן בעל ה"חקרי לב" ואף שימשו כנער צעיר ובבוא היום נסמך על ידו. בספרו 'צוואה מחיים' מעיד רבי חיים על שנותיו המוקדמות: "ומעיד אני עלי שמים וארץ, כי מיום דעתי עד יום היותי בן עשרים שנה הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה בלי שום ביטול". רבי חיים למד תורה גם אצל רבי פנחס די שיגורה. בשנת תקצ"ז נתמנה רבי חיים לאב בית הדין הגדול באיזמיר ובשנת תרט"ו נתמנה לכהן פאר כ"חכם באשי" של יהודי טורקיה. רבי חיים השאיר אחריו ברכה בעשרות חיבורים בכל מקצועות התורה.