English

פריט 35:

'ויואל משה' - עותק האישי של תלמידו עמוד ההוראה מרן השבט הלוי

מחיר פתיחה: $4,000

הערכת מחיר: $10,000 - $15,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ויואל משה, שלושה מאמרים. הספר הקדוש היסודי של הרבי הקדוש רבי יואל מסאטמאר, על עיקר שיטתו למלחמה בציונים ובכופרים ואיסור ההתחברות עמם, העותק האישי של מרן עמוד ההוראה פוסק הדור הגאון הצדיק רבי שמואל הלוי ואזנר אב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין בבני ברק. 

בדף הפורזאץ, רישום מתנה שקיבל מאת אחד מתלמידיו וחותמתו האישית של מרן הרב ואזנר מהתקופה ההיא, בערך שנת תשכ"ב.

בדפים רבים ניכרים היטב סימני השימוש וההגיה, שהגה בספר הקדוש הזה מרן הרב וואזנר, ולמד בו כסדר, כפי שניתן לראות היטב מסימני הקיפול המחזוריים. 

במיוחד ניתן לראות היטב במאמר שלוש שבועות ובמאמר לשון הקודש, שאותו הירבה מרן הרב ואזנר להזכיר בדרשותיו בענייני השקפה וטהרת המחשבה, כשהירבה להזכיר דברי רבותיו 'מקובלני מרבותיי שלשפה המדוברת יש השפעה', ולעיתים הוסיף גם בשבח לשון הקודש של אבותינו ורבותינו ובגנות שפת עברית. 

תקי עמו'. מהדורה שניה עם הוספות. שנת תשכ"א. סימני שימוש רבים. כריכה מקורית מעט דהויה, שלמה ומחוברת. מצב טוב – טוב מאוד.