English

פריט 36:

איגרת מסתורית על חיפוש עשרת השבטים בכתי"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסאלקה - האדאס ועם ברכות קדשו

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת מסתורית ובה ברכות בכתב יד קדשו ואודות חיפוש אחר עשרת השבטים בכתי"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסאלקה – האדאס. תר"צ. 


האיגרת כוללת ב' חלקים שונים: בראשה, ברכות פיו ועצות קדשו – כפי שנודע ומקובל היה לאיש קדוש עושה פלאות, מלאה מברכות פיו בעצם כתב ידו, להצלחה בניתוחים 'אפעראציא ברפואה שלמה, לנחת מכל יוצאי חלציכם,  השי"ת יוצאיו מצרה לרווחה, ויושיעכם וירום קרנכם במזל טוב וברכה מרובה ותמצא חן וחסד בעיני כל רואה, כי אין מעצור ביד ד' להושיע אם רב אם מעט בישן או בחדש'. 

ועוד שורות מברכותיו שלא נפלו ארצה. 

חלקה השני של האיגרת, בצדה השני, מתאר את המאמצים שנעשים למצוא ולחזר אחר עשרת השבטים שגלו בגלות סנחריב.

הגה"צ רבי יחזקיהו פיש מציין את מאמציו של דודו הגה"ק רבי עקיבה יוסף שלעזינגער בעל 'לב העברי' בירושלים, את הארגון שהוקם להשגת ומציאת השבטים ואת יתר הפעולות שלו בשנים ההן. 

מיוחד והיסטורי. כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי יחזקיה פיש ממאטיסאלקה [תרמ"ה-תש"ד] בן הרה"ק רבי אהרן ישעיה פיש אב"ד האדאס, וחתנו של רבי ישראל וולדמן מבורשא (מצאצאי ה"בני יששכר" והרה"ק מזידיטשויב). לאחר פטירת אביו בתרפ"ח מילא את מקום אביו ועבר להתגורר במאטיסאלקה. נודע כעובד ה' מופלג בחסידות ופרישות ובהתלהבות עצומה במסירות נפש, מתוך סיגופים ותעניות. עסק רבות בלימוד הקבלה בעמקות גדולה על פי שיטת קאמרנא וזידטשיוב. בשבע שנות חייו האחרונות "היו רובי תורותיו ושיחותיו על ענין מסירות נפש, ועורר שצריך כל איש ישראל להיות מוכן אפילו להשרף באש ולמסור נפשו על קדושת שמו יתברך". מאסרו חג פסח תש"ד שהה בגטו במטיסאלקה כחודש ימים. במשך כל אותו זמן דיבר מענייני ביאת המשיח ומסירות נפש. בכ"ח אייר נרצח על קידוש השם באושוויץ. לאחר הירצחו מצאו באחד מספריו שהשאיר בגטו פתקה ובה "שם ויחוד שצריך לכוין בעת מסירת נפש על קידוש השם" (אלה אזכרה, ד, עמ' 70-75). מכתביו נדפס ספר "לב יחזקיה" על התורה.

בנו הבחור אליעזר, לא ידוע לנו על פרטים רבים. מלבדו, בנו רבי צבי אביגדור אב"ד ניר אדאני (נאפקער רב). 

[1] גלוית איגרת רשמית מקרטון. כולה בכתב ידו ובחתימתו. בלאי קל ומעט דיו דהוי. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 9 x 14 CM

מידות: 9 x 14 CM