English

פריט 37:

ספה"ק ישמח משה עותקו הפרטי של הרב הקדוש מטאהש

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $5,000 - $6,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קדוש ומיוחס! ספר הקדוש ישמח משה – שבו הגה ולמד זקן צדיקי הדור האחרון הרב הקדוש המפורסם מטאהש חתום בחתימת יד קדשו ובחותמותיו החשובות.

הספר הקדוש ישמח משה, חלק שני על חומשים ויקרא, במדבר, דברים, הוצאת פרדס ברלין תרפ"ח – 1928. 

13 חותמות של הרה"ק מטאהש 'משולם פייש סג"ל לאווי רב דק"ק נירטאשש'. רישומי בעלות בלועזית בעצם כתב ידו כפי שמעידה בתו הרבנית הצדקת ממאנסי שכך היה נוהג. רישומים ורישומי 'קווטלעך' נוספים. 


הרב הק' רבי משולם פייש מטאהש [תרפ"א – תשע"ה]. נולד בטאהש להרה"ק רבי מרדכי בנו של הרה"ק רבי אלימלך ונכדו של השרף מטאהש. שנותיו הצעירות עברו עליו בעבודת ה' בסילודין למעלה משכל האנושי. בגיל י"ב נסע ללמוד אצל דודו הגה"ק רבי אשר לאווי בקאלוב. עבר וסבל מאוד את מוראות הרשעים הנאצים, אולם גם שם לא וויתר על קוצו של יו"ד בתחבולות שונות ובמסירות נפש עד אין קץ. בבור הגלות במחנה המוות אושוויץ איבד את רוב בני משפחתו, אולם התחזק בה' אלוקיו והיה עמוד וסמל לאמונת אומן ורבים השיב מעוון. אחר המלחמה החל לשמש באדמורו"ת ומנהיג את שארית הפליטה מתלמידי ומקושרי בית אבותיו ואודים מוצלים מאש. כעבור זמן קצר עבר להתגורר בקנדה שם פקע שמו בכל העולם היהודי כפועל ישועות מופלא ביותר, תל תלפיות לרבבות אלפי ישראל. העמיד תלמידים הגונים למאות ואלפים, עבד את בוראו באמת ובתמים. בעשרים שנותיו האחרונות גברה הנהירה לחצר קרית טאהש והיה לעמוד צלותהון של ישראל בדור האחרון.

כריכה מעט פגועה, חסרת שדרה. כריכה אחורית מנותקת, שדרת הספר מעט רופפת וחלק מדפי מפתחות בסוף הספר מנותקים. כתמי זמן קלים. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 26 CM