English

פריט 38:

וְעָבַד הַלֵּוִי אֶת עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד! סידורו הטהור של זקן צדיקי הדור האחרון הרה"ק מטאהש

מחיר פתיחה: $12,000

הערכת מחיר: $15,000 - $20,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הסידור שעמו דבק בהשם יתברך עמוד צלותהון דישראל הרבי הצדיק מטאהש, בו פעל בעבודתו הטמירה והטהורה. עם פיסת קלף ועליו כתובות בדיו שמות הקדושים בצורתם.

הסידור עבודת הלוי. מהדורה חמישית, חשון תשס"ד, נדפס בקרית טהאש, בפיקוחו ותחת הנחיות והוראות כבוד קדושת הרבי מטאהש, בדקדוק ובבהירות נפלאה, עם השמות הק' במילואן.

על כריכת הסידור שעשויה ככל ספריו הקדושים, חרוט שמו הקדוש 'משולם פייש סג"ל לאווי'. 
בדף הפורזץ חותמתו האישית של הרבי הקדוש מטאהש " משולם פייש סג"ל לאווי אב"ד דק"ק טהאש תע"א קרית טאהש קענעדע תע"א".
בדף הפורזאץ נכתב 'געניצט אין געבענשט דארעך רבין עטלעכע מאהל. רבינו נתן ידיו הקדושים עליו אין געמישט די בלעטער'. בדף הפורזאץ הנוסף, נכתבו שמות להזכרה ותפילה להיזכר ולהיפקד בתפילת צדיק.

הסידור כולל סימני שימוש, כתמי דמעות וסימני משמוש הידיים. במיוחד ניכרים הסימנים בברכת המזון. 

בכריכה האחורית מודבק פיסת הקלף ועליו שמות הקודש, והוא משולב בתוך הסידור.
בסדר הקרבנות שיירי הדבק שעליו היה פרשת הקרבנות והקטורת מקלף.

הרב הק' רבי משולם פייש מטאהש [תרפ"א – תשע"ה]. נולד בטאהש להרה"ק רבי מרדכי בנו של הרה"ק רבי אלימלך ונכדו של השרף מטאהש. שנותיו הצעירות עברו עליו בעבודת ה' בסילודין למעלה משכל האנושי. בגיל י"ב נסע ללמוד אצל דודו הגה"ק רבי אשר לאווי בקאלוב. עבר וסבל מאוד את מוראות הרשעים הנאצים, אולם גם שם לא וויתר על קוצו של יו"ד בתחבולות שונות ובמסירות נפש עד אין קץ. בבור הגלות במחנה המוות אושוויץ איבד את רוב בני משפחתו, אולם התחזק בה' אלוקיו והיה עמוד וסמל לאמונת אומן ורבים השיב מעוון. אחר המלחמה החל לשמש באדמורו"ת ומנהיג את שארית הפליטה מתלמידי ומקושרי בית אבותיו ואודים מוצלים מאש. כעבור זמן קצר עבר להתגורר בקנדה שם פקע שמו בכל העולם היהודי כפועל ישועות מופלא ביותר, תל תלפיות לרבבות אלפי ישראל. העמיד תלמידים הגונים למאות ואלפים, עבד את בוראו באמת ובתמים. בעשרים שנותיו האחרונות גברה הנהירה לחצר קרית טאהש והיה לעמוד צלותהון של ישראל בדור האחרון.

[4] תכ, [2] קא, כד, [9] עמו'. בתוך הסידור קלף שמות הקודש. מצב טוב מאוד.

מידות: 21 CM