English

פריט 39:

המהדורה הראשונה של ביאור הגר"א על ספרא דצניעותא. וילנה והורדנה, תק"ף

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר: $2,500 - $3,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספרא דצניעותא עם ביאור אדונינו הגאון רבי אליהו מווילנה. דפוס מנחם מן ושמחה זימל, וילנה והורדנה, תק"ף [1820]. מהדורה ראשונה, נדיר.


[6], נט, [3] דף, 21 ס"מ. רישומים וחותמת בלועזית בדף השער.

ספרא דצניעותא, מתוך ספר הזוהר (סוף פרשת תרומה), מזכיר בלשון מרומזת ותמציתית את עיקרי הקבלה. "ממנו יתד… לאדרא רבא ואדרא זוטא, ויסוד מוסד לכל דברי הזוהר הקדוש". הספר זכה לביאור נרחב של הגר"א, המובא בספר שלפנינו.

כריכת עור מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב כללי טוב.