English

פריט 40:

חיבור גדול בכתב יד הגאון האדר"ת. פאניוועז' תרל"ב

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר: $4,000 - $5,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד: חלק מחיבור 'תשובה מיראה' בכתי"ק האדר"ת. פוניבז', תרל"ב [1872].

חיבור 'תשובה מיראה, בעצם כתב יד קודשו של הגאון רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, האדר"ת. [37] עמודים בפורמט גדול. פאניוועז, תרל"ב [1872].

החיבור שלפנינו הינו תחילת מכתב שכתב האדר"ת לאחיו רבי הירש ליב תאומים אב"ד ראגאלי. מכתב זה מופיע כתשובה בספרו שו"ת 'אהלי דוד' והודפס בתחילת ספר "תשובה מיראה" בירושלים בשנת תרס"ו [1906], עמו' א-טז, עם מספר שינויים. תוכן המכתב כולל חידושים והערות בהלכות בהן כתב הרמב"ם לשון 'יראה לי'.

הגאון הנודע רבי אליהו דוד רבינוביץ' – האדר"ת [תר"ג – תרס"ה] – מגאוני ישראל בדורו. רבם של קהילות פוניבז' ומיר שבליטא ובסוף ימיו רבה של ירושלים. חיבר חיבורים תורניים רבים מהם חלוציים בתחומם, יחידים במינם. (כמו החיבור זכר למקדש, בענייני מצוות הקהל שהוציא בחיים חיותו בעילום שם אולם צירף הסכמה ממנו עצמו על הקונטרס…). חתנו הנודע והמפורסם היה הגראי"ה קוק.

[19] דף, 35 ס"מ.

כריכת עור מהודרת, בשולי חלק מהדפים קרעים בלאי והדבקות, מצב כללי טוב.