English

פריט 41:

צאינה וראינה. עותק כלתו של רבי ישראל סאלאנטער אבי תנועת המוסר

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

צאינה וראינה, א, עם נופת צופים. וילנה, תרנ"ט [1899]. העותק האישי של כלתו של רבי ישראל מסלאנט. לפריט מצורפים מספר דפים מספר צאינה וראינה, ממהדורת וילנה, 1877.


* ספר צאינה וראינה, א, על חמשה חומשי תורה עם נופת צופים. יידיש. דפוס רוזנקראנץ ושפיטצר, וילנה, תרנ"ט [1899].
[1], רעז, [3] דף, 23 ס"מ. בדף הפורזץ רישום בעלות "שייך להאשה סירקע אשת הרב ר' יצחק ליפקין סאלאנטער", ובדף השער היא כתבה בכתב ידה "בעלי הרה"ג המפורסם ל[ש]ם ולתפארת וכו' נפטר לבית עולמו לעת ערב ביום ה' ז"ך מנ"א התרס"ג בעה"ק ירושלים תת".
מרת שרה רבקה (סירקע) ליפקין בת רבי יחיאל מיכל ליפקין, הייתה אשת בן דודה, רבי יצחק ליפקין סאלנטר מחבר ספר "לוחות אבנים", בנו של הגאון רבי ישראל סלאנט. תולדתיו של רבי יצחק ליפקין, הובאו בפנקס פרושניץ עמו' 156-155.
כריכת חצי עור, כתמים, הדבקות בשולי דפים ראשונים, מעט חורי עש והדבקות, מצב טוב.

* [10] דפים מתוך ספר צאינה וראינה, ב, עם נופת צופים. יידיש. דפוס פין, רוזנקראנץ ושפיטצר, וילנה, [תרל"ז] 1877.
[1], ט דף, 22 ס"מ. חתימות בעלים וחותמת בעלים חסרה בחלקה בדף השער.
עותק חסר, ללא כריכה, דף שער מנותק עם פגמים בשוליו ובפינותיו, כתמים, מצב בינוני.