English

פריט 42:

ספר חפץ חיים של מרנא ורבנא החפץ חיים עם הגהות בעצם כתב ידו הטהור .

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר: $8,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הקדוש חפץ חיים שמירת הלשון – מהדורא ראשונה עם הגהות המחבר מרנא החפץ חיים. ב' הגהות עם תיקונים בעצם קולמוסו הטהור.  

ספר חפץ חיים, דיני שמירת הלשון "על הלכות איסורי לשון הרע ורכילות ואבק שלהן. ווילנא, תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה, ספרו הראשון של רבינו ישראל מאיר הכהן החפץ חיים מראדין, יצא לאור בעילום שם המחבר, כאשר את שמו כתב רק בראשי תיבות ברוסית.

בגוף הספר:

שני תיקונים והגהות בעצם כתב ידו של הכהן הגדול המחבר מרנא החפץ חיים זיע"א.

בעמ' 46 תיקון טעות 6 מילים בכתב יד קדשו. ובעמ' 159 הגהה בת 8 מילים בכת"י קדשו. בהגהה זאת ממש מתייחס למה שהדפיס וכתב בספרו השני, 'מה שתקננו זה כי נעתק בטעות'. עפ"י תיקונים אלו נערכו השינויים במהדורה השניה, ווילנא תרל"ז – ממש כפי שתיקן בהגהות אלו. 

מרנא החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן מראדין [תקצ"ט-תרצ"ג] מגדולי הדורות האחרונים. גאון ישראל שהעניק לעולם התורני את ספריו 'חפץ חיים שמירת הלשון' ואת כרכי המשנה ברורה עם עוד עשרות חיבורים וספרים חשובים. ראש ישיבת ראדין. פעל כל ימיו למען הצלת היהדות ושמירת הדת. באחרית ימיו היה ממקימי ומייסדי תנועת אגודת ישראל ותמך בכל עוזו במפעלותיה למען הצלת הדורות, יסודי התורה, בית יעקב, הדף היומי ועוד. נערץ שמו ונקדש בקרב כל יהדות התורה. 

ה, [1], ח-פא דף, [בעותקים רבים לא נדפסו דפי הפערנאמערנטען שאינן לפנינו]. מעט כתמים ופגיעות במיוחד בדפים אחרונים בשולים מסביב לטקסט. רישומי בעלות. כריכה נאה חדשה.

מידות: 21 CM