English

פריט 45:

'ההכרח לברוח מכאן לגמרי' מכתב היסטורי ממרן הסטייפלער בימי שבתו בעיר פינסק

מחיר פתיחה: $950

הערכת מחיר: $2,000 - $2,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב היסטורי בעצם כתי"ק של מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי בימי שבתו וכהנו בראשות ישיבת פינסק, טרם עלותו לארץ הקודש אודות מצב הכספים הקשה של הישיבה. ללא תאריך.

במכתב, שכנראה נכתב זמן קצר טרם עלותו לארץ הקודש אחר גיסו מרן בעל חזון איש, קובל מרן הקהילות יעקב על מצבה הקשה של ישיבת פינסק, ומבקש וחוזר ומבקש מעם וועד הישיבות בווילנא, כי ישלחו מעט תמיכה לישיבה במצבה הקשה.

הסטייפלר מציין כי אם לא ישלחו עכשיו 'מההכרח יהי' לנסוע לווילנא או לברוח מכאן לגמרי. אילו ידעו מצבינו כמו שהוא, היו מתאמצים בכל כוחם להציל משפיכות דמים, והנה מגיע לערך שמונים דולר, ישלחו נא על כל פנים מחצה,   

הסטייפלר מסיים מכתבו העגום 'ומי שיאמר לעולמו די, יאמר לדוחק כל תופסי התורה וכל ישראל די. 

הסטייפלר חותם את מכתבו ההיסטורי במילים 'הכותב ומבקש וחוזר ומבקש יעקב ישראל קעניאווסקי'. 

הסטייפלר כיהן בישיבת פינסק בין השנים תרפ"ח – תרצ"ג ואחר כך עלה לארץ הקודש. 

[1] ניר שורות קצר. נקבי קיפול שהושלמו. פגיעה קלה בחתימה. כתמים ורישומים שונים. מצב טוב.

מידות: 10 x 12 CM

מידות: 10 x 12 CM