English

פריט 52:

בקשת העליה של הגאון הגדול רבי דוד פוברסקי ומשפחתו ובה בנו הגאון הגדול רבי ברוך בער.

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בקשת עליה לארץ הקודש, עבור הגאון הגדול ראש הישיבה רבי יהושע דוד פוברסקי, רעייתו ובניו ובראשם בנו הגאון הגדול ראש הישיבה רבי בערל פוברסקי שליט"א, תרצ"ט.


התעודה כתובה וחתומה בידי הגאון רבי שכנא קולדיצקי לימים ראש ישיבת היישוב החדש – ניתנה והוגשה בירושלים עיר הקודש בחודש כסלו תרצ"ט.

רבי דוד פוברסקי, שאז שימש בישיבות שונות ולימים כיהן כראש ישיבת פוניבז' המפורסמת, נכתב עליו כי הוא בן 44 והוא משמש כרב.

אשתו מרת פייגא, בת 30 ובנם ברוך בער בן 7. בנם חיים בן 5 ובנם זלמן בן 3.

יצויין כי אכן אחר תלאות רבות שעברו על המשפחה הרוממה, וניסים גלויים, נצלו והגיעו לארץ הקודש.
[1] ניר מכתבים רשמי של מרכז אגודת ישראל. בלאי וקרעים. נקבי תיוק. כתמי זמן קלים. מצב טוב.

מידות: 25 x 32 CM

מידות: 25 x 32 CM