English

פריט 59:

'מתנה מר' מרדכי חנה להצעיר חיים מאיר האגער' גנת ורדים שקיבל האמרי חיים מהחסיד המופלג מוויז'ניצא

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר: $3,500 - $4,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'מתנה מר' מרדכי חנה להצעיר חיים מאיר האגער', ספר 'גנת וורדים' מבעל 'פרי מגדים', לעמבערג תר"כ.

העותק שקיבל מרן הרה"ק האמרי חיים מוויז'ניץ מהחסיד המופלג הנודע לשם ולתהילה רבי מרדכי חנה מוויז'ניצא. 

בספר מופיעות חותמותיו של האמרי חיים בחיי אביו הקדוש בעל אהבת ישראל ובדף הפורזאץ מתנוסס הרישום בעצם כתב ידו של האמרי חיים כפי שכתב בענוותנותו 'מתנה מר' מרדכי חנה להצעיר חיים מאיר האגער'. 

מו דף. שוליים בלוים ופגועים עם פגיעה בטקסט. דפים כהים. דף השער נקבי עש. מצב בינוני. 

מידות: 23 CM