English

פריט 6:

זהר הרקיע - קול ברמה. במהדורה ראשונה. קארעץ תקמ"ה

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני ספרי היסוד בקבלה מרבי יעקב צמח. זהר הרקיע – קול ברמה, למקובל האלוקי רבי יעקב צמח מגדולי המקובלים. מהדורה ראשונה. קארעץ, תקמ"ה – 1785.

ספר זוהר הרקיע חלק ראשון, פירושים מכתבי האר"י ותלמידיו על הזוהר הקדוש וספרא דצניעותא. מהדורה ראשונה קארעץ תקמ"ה. עם הסכמות רבי ייב"י מאוסטראה ודייני קאריץ. כולל הדפים בסוף על ספרא דצניעותא.

[1] קעח דף. 

ספר קול ברמה למקובל האלוקי רבי יעקב צמח. מהדורה ראשונה, קארעץ תקמ"ה. 
פירוש על האדרא רבה ואדרא זוטא עם הגהות רבי יעקב צמח. 

רישום בעלות וחתימת בעלות של 'הק' משה אייזיק (?) בא"א מו"ה חיים שו"ב זצ"ל'. 

רבי יעקב צמח היה מגדולי המקובלים, מהאנוסים שבפורטוגל ותלמיד המקובל האלוקי רבי שמואל ויטאל בן מהרח"ו. נפטר בשנת תכ"ז. 

שיקום מסויים בדף השער. בלאי. כתמים. דפים מעט כהים ומעט שבירים. כריכה מאוחרת נאה. מצב טוב. 

 מידות: 20 CM