English

פריט 66:

ובזה מתורץ קושיית התוס' כתב יד קודש מרנא החתם סופר - בסוגיות בפרק נוטל

מחיר פתיחה: $16,000

הערכת מחיר: $25,000 - $30,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גיליון כתב יד קדשו של מרנא ורבנא החתם סופר מפרעשבורג, בסוגיות בפרק נוטל במסכת שבת. ענינים שלמים והגהות שהוסיף שוב עליהם בכתב ידו. 


הסוגיות כולם עוסקות בענין אחד בסוגיות בפרק נוטל, ובהם מתרץ קושיות התוס' ומבאר את כל דברי הגמ' רש"י והתוס'. 

מרן החתם סופר הגיה ועבר שנית על דף גיליון זה, והוסיף הגהות בעצם כתב יד קדשו – באחת כותב עיי' בהשמטות נ"א ע"ב, באחרת מציין לדברי הגהות מיימוניות, ובשלישית לעיין בהמרדכי. 

גודל קדושתם של חידושי תורת מרנא החתם סופר בעצם כתב יד קדשו, מקובל בקרב רבים מתלמידיו אדירי התורה כי עצם גוף כתב היד הוא סגולה בדוקה ובטוחה היא ליראת שמים ולישועה בכל העניינים.

גדולי הדורות גם ראו בכתבי קדשו גם סגולה להינצל משרפות בבתי ישראל.

הגאון הקדוש מהר"ם בנעט אמר שההסתכלות בכתב יד קדשו של החתם סופר מסוגלת ליראת שמים.

פעם אחת באה תשובה הלכתית כתובה מהחתם סופר אל מרן מהר"ם בנעט ועיין בה זמן רב ואמר: עצם ההסתכלות בכתב יד קדשו מסוגלת ליראת שמים.

מרן הרה"ק רבי יואל מסאטמאר התבטא בקדשו: כי לראות את כתב יד החתם סופר הוא סגולה ליראת שמים.

56 שורות בעצם כתיבת גלילי ידיו הטהורות. דף אחד כתוב משני עבריו. בלאי בשוליים. שיקום קל. נתון בכריכת עור מפוארה. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 17 x 21 CM

מידות: 17 x 21 CM