English

פריט 7:

ספר הקנה. דפוס הרה"ק רבי שלמה מלוצק. פאריצק, תקמ"ו.

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הקנה, טעמי המצות על פי סוד. דפוס הרה"ק רבי שלמה מלוצק ושותפיו אלימלך מלויצק ואברהם מקארעץ, פאריצק, תקמ"ו [1786]. הובא לדפוס על ידי תלמיד המגיד ממעזריטש.


[1], נ, מט-קל דף, 20 ס"מ. חתימת בעלים בדף שער "שלמה קאסטיל". בספר ישנן שני איורים קבליים.

הרה"ק רבי שלמה מלוצק, המגיד מלוצק (נפטר בשנת תקע"ג 1813) – רב בלוצק, קוריץ וסוקאל, ושותף להקמת בית דפוס להפצת ספרי קבלה וספרי החסידות הראשונים. היה תלמיד מובהק של המגיד הגדול ממזריטש, ורבם של הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב והרה"ק השר שלום מבעלז. המגיד מלוצק ליקט את תורת רבו והוציאו לאור בספר "מגיד דבריו ליעקב". הוא חיבר שתי הקדמות חשובות ויסודיות ביותר לספר זה, שהתפרסמו מאוד בעולם החסידות. בראשונה האריך לבאר מעלת הצדיקים הקדושים שרפי ואראלי מעלה, מרנא הבעש"ט והמגיד הגדול ממעזריטש, ובהקדמתו השניה, האריך בעניין חשיבות וגדלות המאמרים הנכתבים ונדפסים. החוזה מלובלין כתב בהסכמתו לספר זה כי המגיד מלוצק נודע כ"הרב המגיד מישרים החריף ובקי בנגלה ונסתר קדוש ישראל".

כריכת חצי עור חדשה, כתמים וחורי עש, פגמים בדפים הראשונים שוקמו באופן מקצועי – חלק מהפגמים פגע בטקסט, לאחר השיקום מצב טוב.