English

פריט 70:

הזמנת ההתעוררות תשובה מערלוי ומחותנו אב’’ד באניהאד אל בעל לב העברי. תר’’ס.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שמחת בית ערלויא – באניהאד! הזמנה מודפסת ששלחו הגה’’ק רבי שמעון סופר בעל התעוררות תשובה מערלוי עם מחותנו הגה’’ק רבי אליעזר חיים דייטש אב’’ד באניהאד, לגאון העצום רבי עקיבה יוסף שלעזינגער בעל 'לב העברי' לנישואי בת מרן ההתעוררות תשובה עם בן אב’’ד בוניהאד, לימים אב’’ד סאבאדקא. תר’’ס. 


בגב ההזמנה, כיתוב בלועזית 'ראביננער ע.י. שלעזינגער, ירושלים, פלשתינה'. 

החתונה בין החתן המופלג רבי משה דייטש לימים רבה של סאבאדקא, והכלה המהוללה מרת שרה, נועדה להתקיים בעיר ערלויא, עיר מגורי הכלה והוריה החשובים, בחודש אדר שני ביום שלישי בשבוע.

ההזמנה נושאת את הכותרת ’קול קורא בקריאה של חיבה’, ומעניין לציין כי שם הכלה מופיע בראשונה מעל גבי שם החתן, למרות שההזמנה נחתמת בשווה, ואיננה הזמנה פרטית של צד הכלה בלבד. 

בתחתית ההזמנה המודפסת, כתובת למשלוח טלגרמות בלועזית ’ראביננער שרייבער ערלויא’.

הגה"ק בעל התעוררות תשובה רבי שמעון סופר מערלוי, [תר"י-תש"ד] נכדו של מרנא ורבנא החתם סופר, משנת תרמ"א רב אב"ד העיר ערלוי וראש הישיבה הגדולה שם. עמד בראש המערכה נגד מהרסי הדת, כהמשך למאבק אביו וזקינו, רועי ישראל וישורון. חיבר את שו"ת 'התעוררות תשובה' ד' חלקים והספר 'שיר מעון'. נספה באושוויץ יחד עם כל יהדות הונגריה, בקיץ שנת תש"ד והוא בגיל זקנה מופלגת בן צ"ה שנה.

מגדולי המשיבים הגאון רבי אליעזר חיים דייטש [תר"י – תרע"ה] מגאוני רבני אונגרין. למד אצל הגה"ק מהאלמין ואצל מרן רבי יהודה אסאד ותלמיד מובהק למרן מהר"ם א"ש. עשרים שנה שימש ברבנות בהאנישוויטש ועשרים שנה בבוניהאד, בה שימש כרב כפוסק וכראש ישיבה למאות. השיב תשובות בהלכה לכל הונגריה עד שאין ספר שו"ת שאינו נזכר בו. חיבר ספרים בכל מקצועות התורה. ממייסדי מחזיקי הדת בהונגריה.

בנו הגה"צ רבי משה דייטש חתנו של הגה"ק רבי שמעון סופר בעל התעוררות תשובה מערלוי. תחילה התגורר בערלוי, לימים עבר לעיר אביו בבוניהאד ולאחר מכן כיהן ברבנות בלעמעש, בקאשוי ובקאמאראן. בעשרים שנות חייו האחרונות כיהן כאב’’ד סאבאדקא.

[1] ניר הזמנה מודפסת בדפוס מ. ראזענבוים בעיר פאקש. סימני קיפול ובלאי קל. מצב טוב – טוב מאוד.