English

פריט 85:

איגרת בענייני כשרות מהגאון רבי אליעזר דייטש מבאניאהד

מחיר פתיחה: $750

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת נפלאה בענייני כשרות המאכלים וחידושי תורה והלכה, כולה בעצם כתב יד הגאון הפוסק הנודע רבי אליעזר דייטש רבה של בהניאד ומגדולי המשיבים בדורו, שנשלחה למחותנו. ללא ציון שנה.

באיגרתו, כותב הגאון הגדול אודות ההשגחה על 'הפירמא' העומדת תחת השגחת הגה"צ מבאניהאד בעיר אוגאש, כי היא אכן בכשרותו והכל נעשה על צד היותר טוב.
בחלק השני, כותב בחידושי תורה בעניין 'קמא קמא בטיל' ומציין כי כבר האריך בחיבורו על מסכת בבא קמא, והוא מקווה ומייחל להשי"ת שיזכה גם להביאו לאור הדפוס.
בחלק השלישי באיגרת הארוכה, משיב קצרות בעניין שינים הקבועים ועוד ומתנצל כי אינו יכול להאריך עוד יותר בגלל השיעורים הקבועים שעליו להכין ולמסור בפני התלמידים.
בפרט לכבוד מעלת מחותנו – אינו צריך להשיב שאלות בהלכה כי יכול לשאול את כל הדבר הקשה אצל אביו הגאון האמיתי שליט"א – הוא הגאון ..הקב"ה יאריך ימיו.

הגר"א דייטש חותם על המכתב שכאמור כולו בעצם כתב ידו, בחתימת ידו ובחותמתו.

מגדולי המשיבים הגאון הקדוש רבי אליעזר חיים דייטש [תר"י – תרע"ה] מגאוני רבני אונגרין. למד אצל הגה"ק מהאלמין ואצל מרן רבי יהודה אסאד ותלמיד מובהק למרן מהר"ם א"ש. עשרים שנה שימש ברבנות בהאנישוויטש ועשרים שנה בבוניהאד, בה שימש כרב כפוסק וכראש ישיבה למאות. השיב תשובות בהלכה לכל הונגריה עד שאין ספר שו"ת שאינו נזכר בו. חיבר ספרים בכל מקצועות התורה. ממייסדי מחזיקי הדת בהונגריה. בנו הגה"צ רבי משה דייטש היה חתנו של הגה"ק רבי שמעון סופר בעל התעוררות תשובה מערלוי. חתנו המפורסם היה הגה"צ רבי יוסף הכהן שווארץ בעל 'וילקט יוסף' מהרבנים המפורסמים בהונגריה בתקופת מלחמות העולם.

[1] ניר שורות. 23×14.5 ס"מ. סימן קיפול קל. מצב טוב מאוד.

………………………………………..
דברו אתנו בוואצאפ