English

פריט 87:

אישור מרבני סערדאהעלי רבי אשר אנשיל כ"ץ ורבי הילל ווינבערגער

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אישור והמלצה עבור הרב גבריאל בוימעל, בחתימת ראשי קהילת דונאיסקא סטרעדא רבי שרגא שווארץ ורבי מיכאל כהן, מחברת הצדיק ר' מיכאל פאפא זצ"ל. תרצ"ג. 

מתחת לחתימות מוסיפים גאוני העיר סערדהלי (דונא סטרעדא) – רבי אשר אנשיל כ"ץ ורבי הילל וויינבערגער רבה של דונאסערדאהעלי. 

הגרא"א כ"ץ היה חתנו של ההייליגער שאמלויער רב, והיה תלמידו ותלמידו הערוגת הבושם. כיהן בראשות אחת הישיבות הגדולות בכל הונגריה והרביץ תורה למאות תלמידים. 

[1] ניר מוקלד עם תוספת שורות. נקבי תיוק. קרע קל. סימני קיפול. מצב טוב. 

מידות: 20 x 29 CM

מידות: 20 x 29 CM