English

פריט 89:

עותק הגאון הקדוש רבי שאול בראך מקאשוי

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טוב טעם ודעת, חלק שני. לרבי שלמה קלוגר מבראד. פאדגורזא אצל קראקא, תר"ס. עותקו האישי של הגאון הקדוש רבי שאול בראך מנייטרא אב"ד קראלי וקאשוי, מגדולי פוסקי הדור. 

בדף השער, הקדשה אישית 'משלוח מנות לכ"ק אדמו"ר מרן שליט"א רבן של כל בני ישראל עטרת ראשנו כקש"ת מרן ר' שאול בראך שליט"א אבד"ק קה"י קאשוי. 

מנאי תלמידו ועבדו ומשמשו מיכאל יודא בן שרה יכט פריעד-פערטיג מנאמין תע"א, פורים תפר"ח לפ"ק. 

חותמות רבות של הגה"ק מקאשוי. חותמות רבות גם של נכדו רבי יוסף צבי פריעדמאן מקאשוי.

הגאון הקדוש המפורסם רבי שאול בראך מנייטרא אב"ד קאשוי [תרכ"ה -ת"ש] מגדולי גאוני וצדיקי הונגריה לפני מלחמת אירופה. מגדולי מרביצי התורה שהעמיד תלמידים לאלפים בישיבתו הרמה. לוחם מלחמת ד' בגיבורים, תלמיד מובהק של הגה"ק מהר"ם שיק והחתן סופר וחסידם הנלהב של מרנן הרה"ק הייטב לב ומהר"י משינאווא ושל הרה"ק מהר"י מבעלזא ומהרי"ד מבעלזא, הקדושת ציון מבאבוב ועוד מצדיקי דורו.

[5] קיז [1], דף. מעט דפים כהים ופריכים. שיקום בדבק ניר בדף האחרון. בלאי קל. כריכה לא מקורית. מצב טוב. 

מידות: 33 CM