English

פריט 9:

עותקו האישי של ציס"ע ראש שושלתא דדהבא קוידינוב. 'אור המאיר' - מהדורה ראשונה - מזויפת, קארעץ תקנ"ח.

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר: $3,000 - $4,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אור המאיר, חסידות. דרושים ורמזים בתורה, מגילות ויתר מועדי השנה. חיברו הרה"ק המפורסם רבי וואלף מזיטאמיר. מאת האדמו"ר הרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר. בשער הספר נדפס מהדורת קארעץ, [תקנ"ח 1798]. אולם היא מהדורה מזוייפת שהודפסה כעשר ומחצה לאחר מכן. ראה להלן.

העותק הקדוש של הרה"ק מקוידינוב:
העותק הקדוש והמיוחס בו למד והגה בסילודין הרה"ק רבי שלמה חיים האדמו"ר הזקן מקוידינוב. מגדולי צדיקי הדורות, נכדו מקורבו של הרה"ק רבי מרדכי מלעכוביץ וממשיך דרכו ודרך בנו הרה"ק רבי נח. רבבות הסתופפו בצל קדושתו, לחזות ולחוש בעבודתו את השי"ת במסירות נפש ממש ובערגת געגועים ונודע כבעל מופת נשגב.

בשער הספר כתב נכדו רבי יצחק: 'מאא"ז מו"ר זי"ע יצחק מקאיידאנאוו', ובדף הפורזאץ הקדמי נכתב גם כן: להרב שלמה חיים…'

על חשיבות הספה"ק 'אור המאיר', מהראשונים בספרי החסידות, נכתב רבות בספרי החסידות בכל הדורות, ונאמרו שמועות רבות בשם צדיקי הדורות.

בשער הספר נכתב ע"י תלמידו הרה"ק רבי אליעזר זיטאמירער בעל 'פרקי הנאזר' כי היה דבוק בקונו בכל עתיו ורגעיו בהליכה ובישיבה. הרה"ק מלך ישראל מרוז'ין התבטא נוראות בחשיבות מעלת הספר וכך עוד מצדיקי החסידות לדורותיהם.

על הספר הסכמתו הנלהבת של סניגורן של ישראל הרה"ק מבארדיטשוב.
כן מופיעות הסכמות עוד מצדיקי הדור.

שנת הדפסת המהדורה שלפנינו:
המהדורה שלפנינו, נחזית להיות המהדורה הראשונה שהודפסה בקארעץ תקנ"ח, ואכן הספר מודפס ממש כבקראץ תקנ"ח, אולם הכל עמדו על כך שהמדפיס ניסה לשנות את ההסכמות בהן כתבו צדיקי הדור, הרבנים המסכימים, כי אין להדפיס ולהעתיק את הספר משך 15 שנה, ואילו הוא הוסיף חמש שנים על איסורם כך שהזכויות תיוותרנה בידיו.
כבר בשנת תקע"ה במהדורת פארעצק, נכתב כי 'טעות נפלה' במהדורה שלפנינו. החוקרים משערים כי הספר הודפס בסביבות שנת תק"ע.

נייר כחלחל. כתמים. כריכת עור אורגינאלית שברירית ומתוקנת. מצב טוב