English

כליל תפארת - 50, חשון תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
כרוז בחתימת גדולי הדור האחרון
כרוז בחתימת גדולי הדור האחרון כרוז לתפילה למען יהודי איראן, שנכתב ונחתם בשנת תש"ס, בחתימת גדולי הדור ופוסקי ההלכה בדור האחרון. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 52:
בקשת העליה של הגאון הגדול רבי דוד פוברסקי ומשפחתו ובה בנו הגאון הגדול רבי ברוך בער.
בקשת העליה של הגאון הגדול רבי דוד פוברסקי ומשפחתו ובה בנו הגאון הגדול רבי ברוך בער. בקשת עליה לארץ הקודש, עבור הגאון הגדול ראש הישיבה רבי יהושע דוד פוברסקי, רעייתו ובניו ובראשם בנו הגאון הגדול ראש הישיבה רבי בערל פוברסקי שליט"א, תרצ"ט.

מחיר פתיחה:

250

פריט 53:
פסק הלכה בכתב יד מרן הגרש"ז אויערבאך
פסק הלכה בכתב יד מרן הגרש"ז אויערבאך פסק הלכה בדיני מתנות לאביונים בפורים בכתב יד עמוד ההוראה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך בעל 'שולחן שלמה' ובחתימת ידו בראשי תיבות.

מחיר פתיחה:

500

פריט 54:
פסק הלכה בדיני צוואה בכתב יד הגאון הגדול רבי לייב מאלין
פסק הלכה בדיני צוואה בכתב יד הגאון הגדול רבי לייב מאלין פסק הלכה בכתב יד הגאון הגדול רבי אריה ליב מאלין מייסד ישיבת בית התלמוד ומגידולי פארי ישיבת מיר. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 55:
כל המרחם, ירוחם משמים! מרנן הסטייפלר, השבט הלוי וחברי ביד"צ העדה החרדית, באיגרת בחתימת ידם. נדיר!
כל המרחם, ירוחם משמים! מרנן הסטייפלר, השבט הלוי וחברי ביד"צ העדה החרדית, באיגרת בחתימת ידם. נדיר! איגרת נדירה בענייני צדקה, כתובה וחתומה בידי מרן הגאון רבי משה הלברשטאם, ועמו מרנן עיני ישראל: הסטייפלר בעל 'קהילות יעקב', מרן השבט הלוי, הרבי מסטראפקוב ורבי אפרים פישל סופר מפאפא. תשל"ג.

מחיר פתיחה:

800

פריט 56:
ייחודי! שיק אישי חתום של מרן הגרי"ש אלישיב
ייחודי! שיק אישי חתום של מרן הגרי"ש אלישיב שטר בנקאי - צ'יק - של חשבונו הפרטי של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב פוסק הדור ועמוד ההוראה, חתום בחתימתו הפרטית הנודעת. משנותיו האחרונות. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 57:
מכתב הגאון רבי מאיר צבי ברגמן אל עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב עם פריסת שלומים ממרן הגרא"מ שך
מכתב הגאון רבי מאיר צבי ברגמן אל עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב עם פריסת שלומים ממרן הגרא"מ שך מכתב הגאון רבי מאיר צבי ברגמן אל עמוד ההוראה הגרי"ש אלישיב בתוספת פרישת שלומים ממרן הגרא"מ שך. תשל"ו. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 58:
נדיר! איגרת ברכות בכת"י הגרמ"ד סאלאווייצ'יק מבריסק להגרמ"ש שפירא באר יעקב
נדיר! איגרת ברכות בכת"י הגרמ"ד סאלאווייצ'יק מבריסק להגרמ"ש שפירא באר יעקב איגרת ברכות נדירה וחשובה ממרן הגאון רבי משולם דוד סאלאווייצ'יק מבריסק אל שארו וקרובו הגאון הגדול המפורסם רבי משה שמואל שפירא ראש ישיבת באר יעקב.

מחיר פתיחה:

600

פריט 59:
'מתנה מר' מרדכי חנה להצעיר חיים מאיר האגער' גנת ורדים שקיבל האמרי חיים מהחסיד המופלג מוויז'ניצא
'מתנה מר' מרדכי חנה להצעיר חיים מאיר האגער' גנת ורדים שקיבל האמרי חיים מהחסיד המופלג מוויז'ניצא 'מתנה מר' מרדכי חנה להצעיר חיים מאיר האגער', ספר 'גנת וורדים' מבעל 'פרי מגדים', לעמבערג תר"כ.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 60:
'שתזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת’ איגרת ברכות מופלאה מהרה’’ק רבי יהודה’לי מדזי’קוב
'שתזכה לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת’ איגרת ברכות מופלאה מהרה’’ק רבי יהודה’לי מדזי’קוב איגרת מזל טוב להולדת נכדה, עם ברכות מאליפות טהורות בכתב קודש הרב הקדוש המפורסם עושה פלאות רבי יהוד’הלי הורוויץ מדז’יקוב עם פריסת שלום להרה’’ק מויזשניץ מאנסי.

מחיר פתיחה:

800

פריט 61:
תכנית האמרי חיים מויז’ניץ לימים הנוראים, בעצם כתי’’ק בנו הישועות משה
תכנית האמרי חיים מויז’ניץ לימים הנוראים, בעצם כתי’’ק בנו הישועות משה מכתב עוז ידידות ששלח הרה"ק הישועות משה מויז’ניץ, ובו תכניות וסדרי הנסיעה של אביו הק’ האמרי חיים, ורצונו העז להיות בשיכון בימים הקדושים, תשכ’’ב.

מחיר פתיחה:

800

פריט 62:
דרשה בעצם יד קודש הרה"ק בעל הישועות משה מוויז'ניץ
דרשה בעצם יד קודש הרה"ק בעל הישועות משה מוויז'ניץ מראי מקומות ורעיונות לדרשת הרה"ק בעל ישועות משה מויז'ניץ בעצם כתב יד קדשו.

מחיר פתיחה:

800

פריט 63:
שו"ת מהרי"ט. פיורדא תקכ"ח. עותק תלמיד רבי עקיבא אייגר
שו"ת מהרי"ט. פיורדא תקכ"ח. עותק תלמיד רבי עקיבא אייגר שו"ת מהרי"ט עם חידושי מהרי"ט על המסכתות – פיורדא תקכ"ח – העותק של רבי חיים מלעסלא אב"ד שווערין, תלמיד רבי עקיבא איגר

מחיר פתיחה:

500

פריט 64:
כתב יד הגאון הצדיק רבי אליהו מגריידיץ
כתב יד הגאון הצדיק רבי אליהו מגריידיץ ב' עמודים מלאים וגדושים בדברי תורה בעצם כתב יד קדשו של הגה"ק מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר בעל ישועות, נורא תהילות. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 65:
עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר. מקור חכמה. דפוס ראשון. פראג, שע"א
עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר. מקור חכמה. דפוס ראשון. פראג, שע"א ספר קבלה חשוב בדפוס ראשון: מקור חכמה, פראג שע"א. עם הסכמת השל"ה והלבוש. עותק הנשר הגדול רבי נתן אדלר רבו של מרנא חתם סופר.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 66:
ובזה מתורץ קושיית התוס' כתב יד קודש מרנא החתם סופר - בסוגיות בפרק נוטל
ובזה מתורץ קושיית התוס' כתב יד קודש מרנא החתם סופר - בסוגיות בפרק נוטל גיליון כתב יד קדשו של מרנא ורבנא החתם סופר מפרעשבורג, בסוגיות בפרק נוטל במסכת שבת. ענינים שלמים והגהות שהוסיף שוב עליהם בכתב ידו. 

מחיר פתיחה:

16000

פריט 67:
מכתב הגאון רבי שלמה סופר מבערגסאס לישיבת 'תורת חיים בעיר העתיקה בירושלים ומכתבי תמיכה נוספים מאת רבנים ונכבדים רבים. תרמ"ז-תרנ"א [1887-1891]
מכתב הגאון רבי שלמה סופר מבערגסאס לישיבת 'תורת חיים בעיר העתיקה בירושלים ומכתבי תמיכה נוספים מאת רבנים ונכבדים רבים. תרמ"ז-תרנ"א [1887-1891] דף ובו לקט מכתבי עידוד רבים לטובת ישיבת "תורת חיים" בירושלים בראשות רבי יצחק ווינאגראד, מאת הרב הגאון רבי שלמה סופר אב"ד בערעגסאז בנו של הכתב סופר, רבי שמואל מוהליבר מביאליסטוק, הגביר רק יעקב ברודא מוורשה, ר' ציון בן רבי פנחס הקטן כהן בוכארי, ועוד. ירושלים, תרמ"ז-תרנ"א [1887-1891]. רוב הכותבים מציינים שביקרו בישיבה ומעידים ממקור ראשון על התרשמותם מפעילות הישיבה.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 68:
עותק הגה"ק רבי שלמה סופר 'חוט המשולש' מבערגסאז
עותק הגה"ק רבי שלמה סופר 'חוט המשולש' מבערגסאז ספר קריה נאמנה, פיורדא, תק"ע. עותק חתום בחתימת הגאון הצדיק רבי שלמה סופר, בן מרן הכתב סופר מפרעשבורג.

מחיר פתיחה:

500

פריט 69:
עותק מרן השבט סופר מפרעשבורג 'טוב הארץ' למגלה עמוקות. דפו"ר, ויניציאה תט"ו
עותק מרן השבט סופר מפרעשבורג 'טוב הארץ' למגלה עמוקות. דפו"ר, ויניציאה תט"ו ספר 'טוב הארץ' על מעלת ארץ ישראל על פי הקבלה והדרוש, מאת מרן המגלה עמוקות. מהדורה ראשונה. ויניציאה תט"ו. עותק מרן השבט סופר מפרעשבורג, חתום בחותמתו האישית.

מחיר פתיחה:

500

פריט 70:
הזמנת ההתעוררות תשובה מערלוי ומחותנו אב’’ד באניהאד אל בעל לב העברי. תר’’ס.
הזמנת ההתעוררות תשובה מערלוי ומחותנו אב’’ד באניהאד אל בעל לב העברי. תר’’ס. שמחת בית ערלויא - באניהאד! הזמנה מודפסת ששלחו הגה’’ק רבי שמעון סופר בעל התעוררות תשובה מערלוי עם מחותנו הגה’’ק רבי אליעזר חיים דייטש אב’’ד באניהאד, לגאון העצום רבי עקיבה יוסף שלעזינגער בעל 'לב העברי' לנישואי בת מרן ההתעוררות תשובה עם בן אב’’ד בוניהאד, לימים אב’’ד סאבאדקא. תר’’ס. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 71:
כותרת: הדעת סופר מפרעשבורג למען אחד ממרביצי התורה
כותרת: הדעת סופר מפרעשבורג למען אחד ממרביצי התורה מכתב בקשה בחתימת קודש מרן בעל ’דעת סופר’ הגאון הקדוש רבי עקיבא סופר גאב’’ד פרעשבורג, למען אחד מגדולי התורה. ירושלים, תש’’ו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 72:
מכתב רבי מאיר לייב פריא אב"ד שוראן
מכתב רבי מאיר לייב פריא אב"ד שוראן תשובה בהלכות אמירה לנכרי בבכור, בכתב יד הגה"ק רבי מאיר לייב פרייא משוראן, 'הייליגער שוראנער רב' ובחתימתו. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 73:
הגאון הגדול רבי עקיבא גלאזנער מקלויזנבורג - איגרת בכת"י אחר המלחמה
הגאון הגדול רבי עקיבא גלאזנער מקלויזנבורג - איגרת בכת"י אחר המלחמה איגרת שלומים לחג פסח כשר ושמח ששלח בעצם כתב ידו הגאון הגדול רבי עקיבא גלאזנער רבה של קלויזנבורג, בשנת תש"ו.

מחיר פתיחה:

200

פריט 74:
אוטוגרף! חידושי תורה על מסכת גיטין מהגאון רבי עקיבא גלזנר מקלויזנבורג
אוטוגרף! חידושי תורה על מסכת גיטין מהגאון רבי עקיבא גלזנר מקלויזנבורג 40 עמודים צפופים, בכתב יד נאה ורהוט של הגאון האדיר רבי עקיבא גלזנר ראב"ד עיר קלויזנבורג המעטירה וממשיך דרך אבותיו חידושי סוגיות בש"ס, בעיקר על מסכת גיטין. 

מחיר פתיחה:

1700

פריט 75:
דף עמוס בחידושי תורה בכתי"ק המהר"ם שיק
דף עמוס בחידושי תורה בכתי"ק המהר"ם שיק אהבת התורה! דף עמוס בחידושי תורה בעצם כתי"ק הגאון האדיר מהר"ם שיק, מביא מחידושי רבו מרנא החתם סופר. כתוב משני צדדיו.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 76:
רבי יצחק פראג - אופלטקה, תלמיד מרנא החתם סופר
רבי יצחק פראג - אופלטקה, תלמיד מרנא החתם סופר מכתב בכתב-ידו וחתימתו של הגה"צ רבי יצחק פראג אופלטקה, תלמיד ה"חתם סופר"- מכתב בעניין פירעון חוב – ירושלים, לפני תר"ס

מחיר פתיחה:

500

פריט 77:
כרתי ופלתי, מהדורה ראשונה, אלטונה תקכ"ג. הגהות ארוכות מתלמיד מרנא החתם סופר בשמו
כרתי ופלתי, מהדורה ראשונה, אלטונה תקכ"ג. הגהות ארוכות מתלמיד מרנא החתם סופר בשמו ספר כרתי ופלתי – אלטונה תקכ"ג – מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר – הגהות ארוכות למדניות בכתב ידו של הגאון רבי בנימין זאב וואלף פוקס אב"ד סערעד, תלמיד מרן ה"חתם סופר" – בהגהות מובאים חידושי תורה תורה ששמע הכותב מרבו ה"חתם סופר" ומהגאון רבי אפרים זלמן מרגליות 

מחיר פתיחה:

500

פריט 78:
אוטוגרף חיבור שלם על כל מסכת חולין, מהגאון רבי אברהם שאג - צוובנר
אוטוגרף חיבור שלם על כל מסכת חולין, מהגאון רבי אברהם שאג - צוובנר כתב-יד, חיבור שלם על כל מסכת חולין בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אברהם שאג-צוובנר אב"ד קוברסדורף, בעל "אהל אברהם" ו"דרשות הרא"ש" – שטלסדורף-קוברסדורף, תר"ג-תרי"ג

מחיר פתיחה:

15000

פריט 79:
אוטוגרף ארוך בהלכה מהגה"ק רבי עמרם בלום בעל 'בית שערים'
אוטוגרף ארוך בהלכה מהגה"ק רבי עמרם בלום בעל 'בית שערים' אוטוגרף חתום ביד קודש הגאון הקדוש רבי עמרם בלום בעל 'בית שערים' אב"ד חוסט. מימי עלומיו בכהנו ברבנות העיר מאדע. שנת תר"ל. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 80:
כרך כתב יד גדול של תלמיד הכתב סופר ומהר"י אסאד
כרך כתב יד גדול של תלמיד הכתב סופר ומהר"י אסאד כרך כתב-יד, חידושי סוגיות בכתב-ידו של אחד מחשובי התלמידים של בעל הכתב סופר ומהר"י אסאד - לא נדפס - הונגריה, תרל"ח.

מחיר פתיחה:

800

פריט 81:
אוטוגרף גדול בהלכה מהגה"צ רבי יוסף אלעזר ראעזנפעלד אב"ד פריישטאט
אוטוגרף גדול בהלכה מהגה"צ רבי יוסף אלעזר ראעזנפעלד אב"ד פריישטאט תשובה ארוכה בהלכה, בהלכות גרים ועוד, בכתב יד הגאון הצדיק רבי יוסף אלעזר ראזענפעלד רבה של פריישטאט, נשלחה להגאון רבי מאיר שטערן אב"ד טירנוי והגליל. תרע"ב. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 82:
גלוית איגרת מרבי מאיר טענענבוים אב"ד פוטנאק
גלוית איגרת מרבי מאיר טענענבוים אב"ד פוטנאק גלויה מאת רבי מאיר טננבוים אב"ד פוטנאק אל רבי זוסמן סופר אב"ד פאקש. פוטנאק, תרנ"ח [1898].

מחיר פתיחה:

500

פריט 83:
שטר תנאים לנכדת הגה"ק 'בית היוצר' מחוסט, עם פירוט התחייבויותיו
שטר תנאים לנכדת הגה"ק 'בית היוצר' מחוסט, עם פירוט התחייבויותיו שטר תנאים של נכדתו היתומה של הגאון רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט, בעל "בית היוצ"ר" – ברעזנא תרמ"ד. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 84:
מאחרונות חתימותיו של הלב העברי. תרפ"א
מאחרונות חתימותיו של הלב העברי. תרפ"א אחד מאחרונות חתימותיו של הגה"ק בעל 'לב העברי' רבי עקיבא יוסף שלזינגר בהודיה על משלוח כספי צדקה - תרפ"א.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 85:
איגרת בענייני כשרות מהגאון רבי אליעזר דייטש מבאניאהד
איגרת בענייני כשרות מהגאון רבי אליעזר דייטש מבאניאהד איגרת נפלאה בענייני כשרות המאכלים וחידושי תורה והלכה, כולה בעצם כתב יד הגאון הפוסק הנודע רבי אליעזר דייטש רבה של בהניאד ומגדולי המשיבים בדורו, שנשלחה למחותנו. ללא ציון שנה.

מחיר פתיחה:

750

פריט 86:
איגרת הגאון הגדול רבי קאפל רייך אב"ד בודאפעשט
איגרת הגאון הגדול רבי קאפל רייך אב"ד בודאפעשט מכתב איגרת בכתב יד הגאון הגדול המפורסם רבי יעקב קופל רייך, רבה של בודפשט הבירה ואב"ד קהל יראים פעסט ובחתימתו. פעסט, תרפ"א - 1921. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 87:
אישור מרבני סערדאהעלי רבי אשר אנשיל כ"ץ ורבי הילל ווינבערגער
אישור מרבני סערדאהעלי רבי אשר אנשיל כ"ץ ורבי הילל ווינבערגער אישור והמלצה עבור הרב גבריאל בוימעל, בחתימת ראשי קהילת דונאיסקא סטרעדא רבי שרגא שווארץ ורבי מיכאל כהן, מחברת הצדיק ר' מיכאל פאפא זצ"ל. תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 88:
שו"ת אמרי א"ש, מהדורה ראשונה, לעמברג תרי"ב - אונגוואר תרכ"ד. עותק רבני חשוב ביותר!
שו"ת אמרי א"ש, מהדורה ראשונה, לעמברג תרי"ב - אונגוואר תרכ"ד. עותק רבני חשוב ביותר! ב' חלקי הספר שאלות ותשובות אמרי אש, מאת הגאון הקדוש ראש גולת אריאל רבי מאיר א"ש מאונגוואר. מהדורה ראשונה, לעמבערג תרי"ב וחלק שני במהדורת אונגוואר תרכ"ד, בהוצאת בן המחבר מרן רבי מנחם א"ש.

מחיר פתיחה:

400

פריט 89:
עותק הגאון הקדוש רבי שאול בראך מקאשוי
עותק הגאון הקדוש רבי שאול בראך מקאשוי טוב טעם ודעת, חלק שני. לרבי שלמה קלוגר מבראד. פאדגורזא אצל קראקא, תר"ס. עותקו האישי של הגאון הקדוש רבי שאול בראך מנייטרא אב"ד קראלי וקאשוי, מגדולי פוסקי הדור. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 90:
איגרת מלאה בחידושי תורה מהגה"ק רבי מרדכי לייב וינקלער ממאד
איגרת מלאה בחידושי תורה מהגה"ק רבי מרדכי לייב וינקלער ממאד איגרת מלאה חידושי תורה בעצם כתב קודש הגה"ק רבי מרדכי וינקלער 'דער הייליגער מאדער רב', נשלחה לרבני התורני רבי צבי פינחס הכהן מאשקאוויטש, כוללת חידושים בהלכות טהרה. מאד, תרפ"ט. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 91:
קיצור שולחן ערוך. מהדורה ראשונה. אונגוואר תרכ"ד.
קיצור שולחן ערוך. מהדורה ראשונה. אונגוואר תרכ"ד. קיצור שולחן ערוך לרבי שלמה גאנצפריד. מהדורה ראשונה. אונגוואר תרכ"ד. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 92:
תורת הזבח מבעל קיצור שולחן ערוך. מהדורה תליתאה, מחיי המחבר. אונגוואר, תרכ"ט.
תורת הזבח מבעל קיצור שולחן ערוך. מהדורה תליתאה, מחיי המחבר. אונגוואר, תרכ"ט. ספר תורת זבח על הלכות שחיטה מאת רבי שלמה גאנצפריד – אונגוואר תרכ"ט – מהדורה שלישית שנדפסה בחיי המחבר עם הוספות ותיקונים – הגהות ארוכות על רוב דפי הספר ממספר כותבים

מחיר פתיחה:

300

פריט 93:
חידושי הברוך טעם - בכתב יד תלמיד! לא נדפס.
חידושי הברוך טעם - בכתב יד תלמיד! לא נדפס. כתב-יד, שלשה עמודים, מחידושי הגה"ק רבי ברוך פרנקל-תאומים אב"ד לייפניק, בעל ה"ברוך טעם", על מסכת קדושין – נכתב על ידי אחד מתלמידיו בין השנים תק"ס-תקפ"ח – לא נדפס

מחיר פתיחה:

500

פריט 94:
דברי חיים, חלק ראשון.לעמבערג, תרל"ה. בחיי המחבר הקדוש. עותק רבני.
דברי חיים, חלק ראשון.לעמבערג, תרל"ה. בחיי המחבר הקדוש. עותק רבני. עותק שו"ת דברי חיים, מהדורה ראשונה מחיי המחבר, לבוב תרל"ה. עותק הגאון רבי צבי הירש פרידמאן. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 95:
דברי חיים. מהדורה ראשונה. מונקאטש תרל"ז - תרל"ח עותק מהודר נדיר
דברי חיים. מהדורה ראשונה. מונקאטש תרל"ז - תרל"ח עותק מהודר נדיר ב' כרכים, דברי חיים, למרנא הרה"ק מצאנז. מהדורה ראשונה. מונקאטש תרל"ז - תרל"ח

מחיר פתיחה:

1800

פריט 96:
חתימת הרה"ק רבי משה אונגר חתן מרנא הדברי חיים עם ראשי הכוללים בצפת
חתימת הרה"ק רבי משה אונגר חתן מרנא הדברי חיים עם ראשי הכוללים בצפת חתימת הרה"ק רבי משה אונגר מדומברובה חתן הרה"ק מרנא הדברי חיים יחד עם יתר ראשי הכוללים בצפת, המאשרים כי קיבלו מעות צדקה לכל הכוללים בעיר הקודש צפת, ומסמיכים את הגאון האדיר רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים. שנת תרנ"ב. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 97:
מסמך! ההזמנה לנישואי רבי אלתר אונגער מקדושי צפת. תרפ"ו
מסמך! ההזמנה לנישואי רבי אלתר אונגער מקדושי צפת. תרפ"ו הזמנה לנישואי הרה"צ רבי אלטר יחיאל צבי אונגער, מקדושי צפת המפורסמים שנרצח בידי הישמעאלים עם שלושה ילדיו בשנת תרצ"ו. צפת, תרפ"ו. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 98:
איגרת מלאה ברכות וישועות, כתובה וחתומה מהרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב
איגרת מלאה ברכות וישועות, כתובה וחתומה מהרה"ק רבי אברהם שלום מסטראפקוב השם יתברך יהיה בעזר כבוד מעלתו בכל עסקיו'. שפע ברכות מעם הרב הקדוש פועל ישועות רבי אברהם שלום מסטראפקוב בן הרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא

מחיר פתיחה:

3000

פריט 99:
ששה סדרי משנה, של הרה"ק רבי אלישע מגארליץ
ששה סדרי משנה, של הרה"ק רבי אלישע מגארליץ ששה סדרי משנה מהדורת לעמבערג, תרכ"ט-תרל"ו, עם חתימת קדשו של הרב הקדוש המפורסם רבי אלישע מגורליץ בנו ממשיך דרכו של ציס"ע רבי ברוך מגארליץ, בנו של מרנא הדברי חיים מצאנז.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 100:
'בן ניתן לנו' איגרת נדירה ביותר מהגה"ק מקלויזנבורג להולדת בנו הי"ד- לפני המלחמה
'בן ניתן לנו' איגרת נדירה ביותר מהגה"ק מקלויזנבורג להולדת בנו הי"ד- לפני המלחמה איגרת נדירה וחשובה מאוד, בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מקלויזנבורג, המבשר לרבו הגה"צ רבי ישראל פריינד מהאניאד על לידת בנו, בשנות התר"צ, קודם המלחמה העולמית. 

מחיר פתיחה:

500