English

כליל תפארת - 50, חשון תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 101:
מכתב ברכות בכתב יד הרה"ק רבי שלמהל'י מריישא
מכתב ברכות בכתב יד הרה"ק רבי שלמהל'י מריישא מכתב עם ברכות בכתב ידו, חתימתו וחותמו של הרה"ק רבי שלמה'לה הורביץ מרישא הי"ד. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 102:
'טוב שידבר עם הרה"צ מגור שיתערב'. מכתב חשוב מהרה"ק רבי שלום משאץ - לונדון
'טוב שידבר עם הרה"צ מגור שיתערב'. מכתב חשוב מהרה"ק רבי שלום משאץ - לונדון איגרת מרתקת וחשובה, בכתב יד הרה"ק רבי שלו' משאץ, המבכה מצב נכדיו האוהבים בארץ הקודש, בני משפחת הלברשטאם הרוממה, ומבקש לעמוד לימינם. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 103:
דרכי תשובה על שחיטה וטריפות. עמוס בהגהות כתי"ק הגה"ק רבי ראובן חיים קליין חתן מופת הדור רבי ישעיה'לי מקערעסטיר
דרכי תשובה על שחיטה וטריפות. עמוס בהגהות כתי"ק הגה"ק רבי ראובן חיים קליין חתן מופת הדור רבי ישעיה'לי מקערעסטיר ספר דרכי תשובה על שולחן ערוך יורה דעה, חלק ב' מהלכות שחיטה וטריפות, מהגה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש, וילנא תרנ"ג. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 104:
לעורר רחמים על הצדיק מראזלא! איגרת בנו הרה"צ רבי שלום טויב.
לעורר רחמים על הצדיק מראזלא! איגרת בנו הרה"צ רבי שלום טויב. איגרת שכתב הרב הצדיק רבי שלום טויב לכולל שומרי החומות, עם בקשה נרגשת להעתיר בתחינה על אביו הרה"ק מראזלא רבי יהודה יחיאל טויב. מארגרעטין, תרצ"ז. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 105:
ספרי המגיד מקאז'ניץ - עותק הגה"ק האמרי יהודא מסעקעלהיד
ספרי המגיד מקאז'ניץ - עותק הגה"ק האמרי יהודא מסעקעלהיד ספר בית ישראל על מסכת פסחים, עם ליקוטים. מהמגיד הקדוש מקאז'ניץ. מהדורת ווארשא תר"מ. עותקו האישי של הגה"ק רבי יהודא סג"ל ראזנער אב"ד ור"מ סעקעלהיד והגליל.

מחיר פתיחה:

300

פריט 106:
צרור החיים. מהדורה ראשונה. מונקאטש תרל"ו עותק הצדיק הדיין מפאפא רבי משה יוסף האפמאנן
צרור החיים. מהדורה ראשונה. מונקאטש תרל"ו עותק הצדיק הדיין מפאפא רבי משה יוסף האפמאנן צרור החיים, מאת רבי שמואל שמעלקא מסעליש. מונקאטש, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה. העותק של הדיין מפאפא, רבי משה יוסף האפמאן.

מחיר פתיחה:

250

פריט 107:
מכתב הגה"ק רבי שמואל גינצלער בבואו מהספידו של מרן הקדושת יו"ט מסיגעט
מכתב הגה"ק רבי שמואל גינצלער בבואו מהספידו של מרן הקדושת יו"ט מסיגעט מכתב חשוב בכתב יד קודש הגה"ק רבי שמואל גינצלער אבדק"ק אויבער ווישווא, ששלח לנכד גיסו הגה"ק רבי שלמה זלמן ארנרייך משאמלויא, בעת חזרתו מהספד מר על מרנא הקדושת יום טוב מסיגעט. תרס"ד. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 108:
מכתב הסכמה וברכות בכתי"ק רבי מרדכי בריסק מטאשנאד
מכתב הסכמה וברכות בכתי"ק רבי מרדכי בריסק מטאשנאד מכתב הסכמה וברכות בכתב יד קודש הגה"ק רבי מרדכי בריסק מטאשנאד והגליל, מגדולי רבני הונגריה וראש הישיבה הגדולה ביותר בטרנסליבניה. תש"א.

מחיר פתיחה:

600

פריט 109:
מכתב בית דין מונקאטש, הראב"ד רבי דוד שליססעל ודייני העיר
מכתב בית דין מונקאטש, הראב"ד רבי דוד שליססעל ודייני העיר מסמך בלועזית מבית הדין הגדול דק"ק מונקאטש, בחתימת ידו של הגאון רבי דוד שליססעל, דומ"ץ ור"מ בעיר מונקאטש. תרצ"ג - 1933.

מחיר פתיחה:

500

פריט 110:
תיקון ליל שבועות והושענא רבא, דפוס סלאוויטא, תקע"ח [1818]. נדיר.
תיקון ליל שבועות והושענא רבא, דפוס סלאוויטא, תקע"ח [1818]. נדיר. תיקון ליל שבועות והושענא רבא, דפוס סלאוויטא, תקע"ח [1818]. נדיר.

מחיר פתיחה:

8500

פריט 111:
תהלים מדפוס סלאוויטא תקפ"א עם מעמדות
תהלים מדפוס סלאוויטא תקפ"א עם מעמדות יקר בערכין! תהלים בדפוס הרה"ק רבי משה שפירא אב"ד סלאוויטא, תקפ"א.

מחיר פתיחה:

18000

פריט 112:
סט עין יעקב, ג' חלקים, דפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקע"ב-תקפ"א
סט עין יעקב, ג' חלקים, דפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקע"ב-תקפ"א סט ספרי 'עין יעקב' בהדפסה החשובה המיוחסת של רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקע"ב - תקפ"א. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 113:
מסכתות זבחים מנחות, בדפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקפ"א
מסכתות זבחים מנחות, בדפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקפ"א מסכתות זבחים ומנחות מן תלמוד בבלי בדפוס הנודע והמיוחס של הרה"ק רבי משה שפירא מסלאוויטא, תקפ"א.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 114:
משניות סדרי קדשים וטהרות, סלאוויטא, תקפ"ב
משניות סדרי קדשים וטהרות, סלאוויטא, תקפ"ב ב' כרכים מששה סדרי משניות, סדר קדשים וסדר טהרות, בדפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, שנת תקפ"ב.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 115:
חומש ויקרא, בדפוס סלאוויטא, תקפ"ה
חומש ויקרא, בדפוס סלאוויטא, תקפ"ה חומש ויקרא, בדפוס רבי משה שפירא בסלאוויטא, תקפ"ה.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 116:
ספר הזהר. בראשית. דפוס סלאוויטא, תקפ"ז
ספר הזהר. בראשית. דפוס סלאוויטא, תקפ"ז ספר הזהר. בראשית. דפוס סלאוויטא, תקפ"ז. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 117:
חומש דברים. דפוס סלאוויטא, תקצ"ג. נדיר!
חומש דברים. דפוס סלאוויטא, תקצ"ג. נדיר! ספר דברים, חמשה חומשי תורה חלק ה, עם פירושי רש"י ובעל הטורים ושפתי חכמים. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקצ"ג 1833. נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 118:
וּבְשִׁירֵי דָוִד עַבְדֶּךָ נְהַלֶּלְךָ. תהלים עם מעמדות - עברי טייטש. דפוס האחים הצדיקים שפירא. זיטאמיר, תר"י
וּבְשִׁירֵי דָוִד עַבְדֶּךָ נְהַלֶּלְךָ. תהלים עם מעמדות - עברי טייטש. דפוס האחים הצדיקים שפירא. זיטאמיר, תר"י תהלים עם מעמדות ועם פירוש המילות בשפת אידיש עברי טייטש, דפוס האחים הצדיקים משפחת שפירא מסלאוויטא, בזיטאמיר תר"י - 1850. 

מחיר פתיחה:

16000

פריט 119:
מחזור לימים הנוראים. דפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ח
מחזור לימים הנוראים. דפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ח מחזור לימים הנוראים - לראש השנה וליום הכיפורים, כמנהג רייסן, ליטא ופולין. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תרי"ח

מחיר פתיחה:

1800

פריט 120:
הלכות בכורות לרמב"ן עם מהרי"ט אלגאזי. דפוס זיטאמיר, תרכ"א
הלכות בכורות לרמב"ן עם מהרי"ט אלגאזי. דפוס זיטאמיר, תרכ"א הלכות בכורות וחלה לרמב"ן, עם ביאור מהרי"ט אלגזי. דפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"א 1860.

מחיר פתיחה:

300

פריט 121:
פרי מגדים - מחצית השקל. זיטאמיר תרכ"ג, עותק רבי אברהם אבלי כ"ץ רפאפורט-הורטשטיין
פרי מגדים - מחצית השקל. זיטאמיר תרכ"ג, עותק רבי אברהם אבלי כ"ץ רפאפורט-הורטשטיין מספרי היסוד! פרי מגדים ומחצית השקל, אורח חיים, א, מאת רבי יוסף תאומים. זיטאמיר, תרכ"ג 1863. העותק של רבי אברהם אבלי כ"ץ רפאפורט-הורטשטיין נכד הגה"צ רבי אברהם אבלי ראפפורט הארטשטיין (הראשון) מאוהעל.

מחיר פתיחה:

300

פריט 122:
תקוני הזהר, דפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"ה. עותק נאה!
תקוני הזהר, דפוס שפירא בזיטאמיר, תרכ"ה. עותק נאה! תקוני הזהר –בדפוס הצדיקים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא מסלאוויטא בעיר זיטאמיר, תרכ"ה. עותק נאה ומהודר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 123:
נדיר ביותר! תקוני הזהר - קאפוסט, תק"ע
נדיר ביותר! תקוני הזהר - קאפוסט, תק"ע נדיר מאוד! ספר תיקוני הזוהר שנדפס אצל המדפיס מעיר קאפוסט, שנת תק"ע - 1810. נדיר ולא היה במכירות!

מחיר פתיחה:

500

פריט 124:
תולדות אדם וחוה. קאפוסט תקס"ח עותק הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק אשכנזי מברדיטשוב
תולדות אדם וחוה. קאפוסט תקס"ח עותק הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק אשכנזי מברדיטשוב ספר רבינו ירוחם, תולדות אדם וחוה. עם ספר מישרים. מהדורה תליתאה חשובה, קאפוסט, תקס"ח. עותק מיוחס והסכמות הרה"ק מברדיטשוב ומוולאז'ין.

מחיר פתיחה:

250

פריט 125:
סדר מעמדות, מעזיבוז [מאהלוב] תקפ"ח. נדיר!
סדר מעמדות, מעזיבוז [מאהלוב] תקפ"ח. נדיר! סדר מעמדות כפי שתיקן השל"ה הקדוש עם תוספת מהרה"ק האוהב ישראל מאפטא, בהסכמת הרה"ק מז'ינקוב. מעזיבוז', כמו שנדפס במאהלוב תקפ"ח. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 126:
סמ"ק. עם הסכמת הרה"ק בעל התניא. תקס"ה נדיר
סמ"ק. עם הסכמת הרה"ק בעל התניא. תקס"ה נדיר ספר מצות קטן, סמ"ק, עמודי גולה, מאת רבינו יצחק מקורביל בעל התוספות. לאדי, תקס"ה [1805]. נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 127:
תולדות אדם, הרה"ק הנודע רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשוב. מהדורה ראשונה. ירושלם, תר"ה.
תולדות אדם, הרה"ק הנודע רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשוב. מהדורה ראשונה. ירושלם, תר"ה. תולדות אדם, פילפול בסוגיות ושיטות כל הש"ס, מאת רבי משה דוד אשכנזי. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ה [1845]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

800

פריט 128:
אותות השמים, מהרה"ק מסטריזוב, רבו של מרן הישמח משה זי"ע מהדורה ראשונה.
אותות השמים, מהרה"ק מסטריזוב, רבו של מרן הישמח משה זי"ע מהדורה ראשונה. ספר אותות השמים מאת המקובל האלוקי הגה"ק רבי אריה ליב מסטריזוב, רבו של ה"ישמח משה" – זיטומיר תקס"ה – מהדורה ראשונה – הגהות וחתימות

מחיר פתיחה:

500

פריט 129:
כתב יד הספר הקדוש 'ישמח משה', עם הגהות מסדר הכתבים - הגה"ק מלאפיש
כתב יד הספר הקדוש 'ישמח משה', עם הגהות מסדר הכתבים - הגה"ק מלאפיש כתב-יד, ארבעה עמודים גדולים של הספר "ישמח משה" על אגדות הש"ס וליקוטים שנדפס בסיגט תרס"ח – עם הגהות רבות בכתב-ידו של האדמו"ר הגה"צ רבי משה דוד טייטלבוים אב"ד לאפיש

מחיר פתיחה:

700

פריט 130:
ישמח משה ג' חלקים. מהדורה ראשונה. עותק שמור ומיוחס!
ישמח משה ג' חלקים. מהדורה ראשונה. עותק שמור ומיוחס! ג' חלקי ישמח משה בדפוס ראשון. לעמבערג תר"ט - תרי"א. ב' כרכים. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 131:
סמיכה לשוחט בכתב יד הרה"ק מעטשעד. תרצ"ב.
סמיכה לשוחט בכתב יד הרה"ק מעטשעד. תרצ"ב. מכתב סמיכה לשוחט ירא שמים, בכתב יד הרה"ק רבי דוד טיטלבוים מעטשעד בן הרה"ק רבי אברהם אהרן מקאלבסוב ונכדו הגדול של הייטב לב מסיגעט. עטשיד, תרצ"ב. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 132:
העותק האישי של 'הברך משה' מסאטמאר. שו"ת בית יצחק, לעמבערג, תרע"ב.
העותק האישי של 'הברך משה' מסאטמאר. שו"ת בית יצחק, לעמבערג, תרע"ב. שו"ת בית יצחק, חלק אורח חיים – למברג תרע"ב – העותק האישי של האדמו"ר "הברך משה" מסאטמר

מחיר פתיחה:

350

פריט 133:
כרתי ופלתי, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה, תקכ"ג [1763]. מהדורה ראשונה שהודפסה בחיי המחבר....
כרתי ופלתי, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה, תקכ"ג [1763]. מהדורה ראשונה שהודפסה בחיי המחבר.... כרתי ופלתי, מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ. אלטונה, תקכ"ג [1763]. מהדורה ראשונה שהודפסה בחיי המחבר. עם הגהות בגוף הספר בכתב יד. נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 134:
אהבת יהונתן, מהדורה ראשונה. המבורג, תקכ"ה- תקכ"ו.
אהבת יהונתן, מהדורה ראשונה. המבורג, תקכ"ה- תקכ"ו. אהבת יהונתן. המבורג, תקכ''ה-תקכ''ו [1765-1766]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 135:
תהלות יעקב על תהלים. המבורג תקמ"ד. מהדורה ראשונה ונדירה. עותק מיוחס!
תהלות יעקב על תהלים. המבורג תקמ"ד. מהדורה ראשונה ונדירה. עותק מיוחס! תהלות יעקב, ביאור על תהלים, מאת רבי יעקב א"ש פיוויל. המבורג, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 136:
שטר בית דין בקהילת גיביטש, מעהרין. שבט תצ"ה [1735]
שטר בית דין בקהילת גיביטש, מעהרין. שבט תצ"ה [1735] שטר הסכמה לעריכת פשרה בפני בית הדין של קהילת גיביטש. גיבטש (מעהרין), ט"ו בשבט תצ"ה [1735]

מחיר פתיחה:

500

פריט 137:
פסק בוררות מבית הדין בהמבורג. תקט"ו.
פסק בוררות מבית הדין בהמבורג. תקט"ו. פסק בוררות מבית הדין בהמבורג בעניין קניית ומכירת מקומות בבית הכנסת של קהילת ליכטן פעלס – תקט"ו 

מחיר פתיחה:

650

פריט 138:
שטר חליצה. טיטנהיים, תקכ"ו [1765] בחתימת רבי יעקב שטיינהרט.
שטר חליצה. טיטנהיים, תקכ"ו [1765] בחתימת רבי יעקב שטיינהרט. שטר חליצה. טיטנהיים, תקכ"ו [1765] בחתימת רבי יעקב שטיינהרט.

מחיר פתיחה:

500

פריט 139:
שטר תנאים בחתימת רבי משה לעפלער אב"ד גראן, תקנ"ח.
שטר תנאים בחתימת רבי משה לעפלער אב"ד גראן, תקנ"ח. שטר תנאים שנכתב בשעת חופתם של ר' נפתלי הירץ ב"ר ישראל באנדי ומרת לאה בת פסח סג"ל, בחתימת רבי משה ב"ר צבי הירש לעפלער הנזכר בתשובות חתם סופר. גראן, תקנ"ח [1798].

מחיר פתיחה:

600

פריט 140:
ששה עמודים בכתב יד הגאון רבי בצלאל רנשבורג.
ששה עמודים בכתב יד הגאון רבי בצלאל רנשבורג. ששה עמודי מפתחות בכתב-ידו של הגאון רבי בצלאל רנשבורג – לא נדפס – פראג, לפני תקפ"א

מחיר פתיחה:

800

פריט 141:
אוטוגרף בהלכה, מהגאון הגדול רבי מאיר הלוי שלעזינגער מגלוגא - פראג
אוטוגרף בהלכה, מהגאון הגדול רבי מאיר הלוי שלעזינגער מגלוגא - פראג פלפול שלם בכתב יד קודשו של הגאון רבי מאיר הלוי שלעזינגער מגלוגא, ראש ישיבת פראג.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 142:
מסמך היסטורי בכת"י הערוך לנר
מסמך היסטורי בכת"י הערוך לנר מסמך היסטורי המתעד את מאבק רבני גרמניה ברפורמים; מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יעקב עטלינגער ה'ערוך לנר'. אלטונא, תרט"ו (1854).

מחיר פתיחה:

6000

פריט 143:
ראש יוסף, מהדורה ראשונה, קיטן תע"ז. הקדשת המחבר
ראש יוסף, מהדורה ראשונה, קיטן תע"ז. הקדשת המחבר ספר ראש יוסף על מסכתות הש"ס, מאת רבי יוסף אב"ד סעלץ וטיקטין – קיטן תע"ז – מהדורה ראשונה – עותק שניתן במתנה על ידי המחבר - רישומי בעלות עתיקים

מחיר פתיחה:

500

פריט 144:
ספר נדיר במהדורה ראשונה! יסוד עולם, על חכמת העיבור. ברלין תקל"ז
ספר נדיר במהדורה ראשונה! יסוד עולם, על חכמת העיבור. ברלין תקל"ז יסוד עולם, בחכמת העיבור, מאת רבינו יצחק הישראלי. ברלין, תקל"ז [1777]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 145:
פסקי הלכות מהמקובל רבינו מנחם מריקאנטי. בולוניא, [רצ"ח 1538]. מהדורה ראשונה, נדיר.
פסקי הלכות מהמקובל רבינו מנחם מריקאנטי. בולוניא, [רצ"ח 1538]. מהדורה ראשונה, נדיר. פסקי הלכות מהמקובל רבינו מנחם מריקאנטי. בולוניא, [רצ"ח 1538]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 146:
ספר יראים, מאת רבי אליעזר ממיץ, מבעלי התוספות. דפוס זורזי די קבאלי, ונציה, שכ"ו [1566]....
ספר יראים, מאת רבי אליעזר ממיץ, מבעלי התוספות. דפוס זורזי די קבאלי, ונציה, שכ"ו [1566].... ספר יראים, מאת רבי אליעזר ממיץ, מבעלי התוספות. דפוס זורזי די קבאלי, ונציה, שכ"ו [1566]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 147:
מהדורה תניינא של שולחן ערוך, דפוס גריפו וינציא שכ"ז.
מהדורה תניינא של שולחן ערוך, דפוס גריפו וינציא שכ"ז. [3] כרכים, מהדורה תניינא של שלחן ערוך שיצאה בחיי המחבר. טור יורה דעה, אבן העזר וחשן המשפט. דפוס זואן גריפו, וינציה, שכ"ז [1567]. מהדורה ראשונה באותיות מרובעות, שיצאה לאור בחיי המחבר, נדיר.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 148:
רבי ישראל איסרלן, ונציה שכ"ז. נדיר.
רבי ישראל איסרלן, ונציה שכ"ז. נדיר. פירוש רש"י על התורה, עם חידושי רבי ישראל איסרלן. ונציה, שכ"ז [1566]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 149:
שארית יוסף, למהר"י אבן וירגא. מנטובה, שנ"ג מהדורה תניינא
שארית יוסף, למהר"י אבן וירגא. מנטובה, שנ"ג מהדורה תניינא ספר שארית יוסף, כללי הגמרא, מאת רבי יוסף אבן וירגא. [דפוס טומאשו רופינילו], מנטובה, שנ"ג [1593]. מהדורה שניה, נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 150:
מסכת גיטין, עם פירוש רש"י בלבד! קראקא, שע"ח - נדיר!
מסכת גיטין, עם פירוש רש"י בלבד! קראקא, שע"ח - נדיר! מסכת גיטין, עם פירוש רש"י וללא תוספות. קראקא, [שע"ח 1618 לערך]. נדיר.

מחיר פתיחה:

10000