English

כליל תפארת - 50, חשון תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 151:
מהדורה יחידה. ספר נדיר. 'עובר לסוחר' על חכמת החשבון והמספרים. ונציה, שפ"ז
מהדורה יחידה. ספר נדיר. 'עובר לסוחר' על חכמת החשבון והמספרים. ונציה, שפ"ז ספר עובר לסוחר, חכמת המספר והחשבונות, מאת רבי מנחם ציון פורט כהן רפא. דפוס אלויסי ולורינצו בראגרדיני, ונציה, שפ"ז [1627]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 152:
בינה לעתים, מאת רבי עזריה פיג'ו. ונציה, ת"ח [1648]. מהדורה ראשונה, נדיר.
בינה לעתים, מאת רבי עזריה פיג'ו. ונציה, ת"ח [1648]. מהדורה ראשונה, נדיר. בינה לעתים, מאת רבי עזריה פיג'ו. ונציה, ת"ח [1648]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 153:
מנחת כהן, מאת רבי אברהם כהן פימינטיל. אמשטרדם, תכ"ח [1668]. מהדורה ראשונה, נדיר.
מנחת כהן, מאת רבי אברהם כהן פימינטיל. אמשטרדם, תכ"ח [1668]. מהדורה ראשונה, נדיר. מנחת כהן, מאת רבי אברהם כהן פימינטיל. אמשטרדם, תכ"ח [1668]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 154:
מנחת יהודה, מאת רבי יהודה ליב ב"ר עובדיה אב"ד בריסק דליטא. פראג, תל"ח [1678]. נדיר.
מנחת יהודה, מאת רבי יהודה ליב ב"ר עובדיה אב"ד בריסק דליטא. פראג, תל"ח [1678]. נדיר. מנחת יהודה, מאת רבי יהודה ליב ב"ר עובדיה אב"ד בריסק דליטא. פראג, תל"ח [1678]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 155:
ספר תהלים. קימריג', [תמ"ה] 1685. נדיר.
ספר תהלים. קימריג', [תמ"ה] 1685. נדיר. ספר תהלים. קימריג', [תמ"ה] 1685. נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 156:
עת קץ, נותן לחכם יחכ"ם, מאת יצחק כהן [קנטריני] מהחזנים. דפוס שלמה כ"ץ פרופס, אמשטרדם,...
עת קץ, נותן לחכם יחכ"ם, מאת יצחק כהן [קנטריני] מהחזנים. דפוס שלמה כ"ץ פרופס, אמשטרדם,... עת קץ, נותן לחכם יחכ"ם, מאת יצחק כהן [קנטריני] מהחזנים. דפוס שלמה כ"ץ פרופס, אמשטרדם, ת"ע [1710]. עם ציור של עקידת יצחק. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 157:
ימין משה. אמשטרדם תע"ח. מהדורת כיס נדירה
ימין משה. אמשטרדם תע"ח. מהדורת כיס נדירה ימין משה (מהדורה שניה), זכרון לבני ישראל ושוחטי הילדים (מהדורות ראשונות). אמשטרדם, תע"ח [1718]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 158:
סדר אליהו רבה וזוטא, א, דיני עגונות ושו"ת באבן העזר, מאת רבי אליהו אלפאנדארי. דפוס...
סדר אליהו רבה וזוטא, א, דיני עגונות ושו"ת באבן העזר, מאת רבי אליהו אלפאנדארי. דפוס... סדר אליהו רבה וזוטא, א, דיני עגונות ושו"ת באבן העזר, מאת רבי אליהו אלפאנדארי. דפוס יונה [אשכנזי], קושטא, תע"ט [1719].

מחיר פתיחה:

500

פריט 159:
שפתי חכמים, פירוש על דברי רש"י על התורה, [מאת רבי שבתי באס]. דפוס יוהאן קעלנר,...
שפתי חכמים, פירוש על דברי רש"י על התורה, [מאת רבי שבתי באס]. דפוס יוהאן קעלנר,... שפתי חכמים, פירוש על דברי רש"י על התורה, [מאת רבי שבתי באס]. דפוס יוהאן קעלנר, פרנקפורט דמיין, תע"ב [1712]. מהדורה ראשונה כספר בפני עצמו, נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 160:
מהדורה ראשונה ונדירה! מקראי קודש לרבי חיים אבעלפיה. אזמיר, תפ"ט
מהדורה ראשונה ונדירה! מקראי קודש לרבי חיים אבעלפיה. אזמיר, תפ"ט מקראי קדש, ביאור מגילת אסתר והגדה של פסח וחידושים על ענייני המועדים בש"ס וברמב"ם, מאת רבי חיים אבולעפיה. דפוס יונה [אשכנזי] ודוד חזן, אזמיר, תפ"ט [1729]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 161:
ספר המנוחה. מהדורה ראשונה, קושטא תע"ח. נדיר ומיוחס!
ספר המנוחה. מהדורה ראשונה, קושטא תע"ח. נדיר ומיוחס! פירושים ודרושים על הרמב"ם, מאת רבי מנוח מנארבונה. קושטא, תע"ח [1718] . מהדורה ראשונה, נדיר. העותק של רבי שאול אדדי מטריפולי.

מחיר פתיחה:

500

פריט 162:
מעשה רוקח. מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ק. נדיר.
מעשה רוקח. מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ק. נדיר. מהדורה ראשונה ונדירה! מעשה רוקח, על המשניות, על פי הרמז והסוד, מאת רבי אליעזר רוקח. דפוס יוסף דיין, אמשטרדם, ת"ק [1740]. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 163:
מהדורה יחידה ונדירה! כהנת אברהם. ויניציה, תע"ט
מהדורה יחידה ונדירה! כהנת אברהם. ויניציה, תע"ט כהנת אברהם, פירוש חרוזים לחמשה ספרי תהלים, מאת רבי אברהם ב"ר שבתי הכהן. הוצאת Stamparia Bragadina, וינציה, תע"ט [1719]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 164:
ספרי מהר"ם אבן חביב. מהדורה ראשונה. קושטא, תפ"ז.
ספרי מהר"ם אבן חביב. מהדורה ראשונה. קושטא, תפ"ז. שמות בארץ, יום תרועה, תוספת יום הכפורים וכפות תמרים, חידושים על מסכתות ראש השנה, יומא וסוכה, מאת רבי משה אבן חביב. דפוס יונה ב"ר יעקב [אשכנזי], קושטא, תפ"ז [1727]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 165:
'מגיל עשר קידש עצמו להשם'. עין יעקב, הרובשוב. תקע"ט-תקפ"ב העותק האישי של הצדיק הקדוש רבי משה מזאלושין זי"ע
'מגיל עשר קידש עצמו להשם'. עין יעקב, הרובשוב. תקע"ט-תקפ"ב העותק האישי של הצדיק הקדוש רבי משה מזאלושין זי"ע ב' חלקים מספר עין יעקב. דפוס הרובשוב תקע"ט-תקפ"ב. העותק האישי של הצדיק הקדוש רבי משה מזאלושין מגדולי תלמידי המגיד הקדוש מקאז'ניץ והחוזה מלובלין ובעל מחבר ביאור 'משפט צדק', תיקוני שבת וגאולת ישראל.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 166:
מחנה אפרים, שו"ת וחידושים מאת רבי אפרים נבון. קושטנדינא, תצ"ח [1738]. מהדורה ראשונה, נדיר.
מחנה אפרים, שו"ת וחידושים מאת רבי אפרים נבון. קושטנדינא, תצ"ח [1738]. מהדורה ראשונה, נדיר. מחנה אפרים, שו"ת וחידושים מאת רבי אפרים נבון. קושטנדינא, תצ"ח [1738]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 167:
חידושי רבינו נסים על גיטין. ברלין תקל"ח. עותק מיוחס לאחד מצדיקי החסידות
חידושי רבינו נסים על גיטין. ברלין תקל"ח. עותק מיוחס לאחד מצדיקי החסידות חדושי רבינו נסים, על מסכת גיטין. ברלין, תקל"ח [1778]. הובא לבית הדפוס שנית. עותק מיוחס. חתימת רבי אפרים זלמן מרגליות מדייני לובלין ומחסידי הרבי הקדוש מלובלין.

מחיר פתיחה:

600

פריט 168:
גלויה בכתב יד הרה"ק רבי משה מסטולין
גלויה בכתב יד הרה"ק רבי משה מסטולין 'נותן לפניכם ברכה', גלויה שכתבה הרה"ק רבי משה מסטולין אל וועד הישיבות. תרצ"ג.

מחיר פתיחה:

700

פריט 169:
איגרת הגה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד רעטיאג
איגרת הגה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד רעטיאג איגרת בלשון הקודש ובשפת אידיש ששלח הגה"ק רבי חיים בצלאל פאנעטה אב"ד רעטיאג והגליל לאביו הגה"ק רבי יעקב אב"ד רעטיאג נכד הרה"ק המראה יחזקאל מדעעש.

מחיר פתיחה:

800

פריט 170:
מכתב המעגלי צדק מדעעש
מכתב המעגלי צדק מדעעש מכתב ברכות בכתי"ק הגה"ק רבי מנחם מענדל פאנעט מדעעש בעל 'מעגלי צדק', ובו תודתו למשלוח מעות לטובת כולל אהבת ציון זיבענבערגן. תרמ"ג. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 171:
מכתב היסטורי - נשלח אל המעגלי צדק מדעעש אודות הרבנות בקארלסבורג - אחר הסתלקות אביו המראה יחזקאל
מכתב היסטורי - נשלח אל המעגלי צדק מדעעש אודות הרבנות בקארלסבורג - אחר הסתלקות אביו המראה יחזקאל מכתב היסטורי חשוב, על המאמצים שנעשו למנות את הרה"ק המפורסם בעל מעגלי צדק מדעעש, למלאת מקום אביו הרה"ק המפורסם ציס"ע בעל מראה יחזקאל - כרבה של העיר המעטירה קארלסבורג. שנת תר"י. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 172:
מכתבים בהלכה ממרן המעגלי צדק מדעעש לאביו המראה יחזקאל
מכתבים בהלכה ממרן המעגלי צדק מדעעש לאביו המראה יחזקאל מכתבים בהלכה בכתב יד מרן המעגלי צדק הגה"ק רבי מנחם מענדל פאנעט מדעעש, ששלח לאביו הקדוש הגאון האדיר המפורסם כקש"ת בעל מראה יחזקאל מדעעש.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 173:
’שנזכה להרבות מצוות ומעשים טובים’ מכתב צדקה בכתי’’ק מרן המעגלי צדק מדעעש
’שנזכה להרבות מצוות ומעשים טובים’ מכתב צדקה בכתי’’ק מרן המעגלי צדק מדעעש מכתב מיוחד כולו בכתב ידו הקדושה של הרה’’ק המעגלי צדק רבי מנחם מענדיל מדעעש, אל בן אחיו הרה’’ק רבי יחזקאל, ובו ענייני חלוקת כספי צדקה. דעעש, תרל’’ח

מחיר פתיחה:

800

פריט 175:
איגרת בכתי"ק הכנסת יחזקאל מדעעש
איגרת בכתי"ק הכנסת יחזקאל מדעעש איגרת מיוחדת עם ברכה לפרנסה בכתב יד הרה"ק הכנסת יחזקאל מדעעש ובחתימתו, לבנו הרה"ק רבי יוסף מדעעש, שכיהן ברבנות אילאנדא. תפר"ח.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 176:
כתי"ק רבי יצחק יחיאל מדעעש בעניין כולל קאסוב ויזניצא
כתי"ק רבי יצחק יחיאל מדעעש בעניין כולל קאסוב ויזניצא 'הגם שחשב הרב הצדיק מוויזניצא'..איגרת הרה"ק רבי יצחק יחיאל פאנעט מדעעש, בן הרה"ק רבי משה מדעעש ואחיו הגדול של הכנסת יחזקאל מדעעש, בעניין חלוקת כספי מעות ארץ ישראל, כוללי זיבענברגן לעומת הכוללים הגדולים קאסוב ויזניצא ועוד. תרע"ב.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 177:
איגרת ברכות וצדקה מהרה"ק רבי יעקב אלימלך מדעעש
איגרת ברכות וצדקה מהרה"ק רבי יעקב אלימלך מדעעש איגרת ברכות בענייני צדקה בכתב יד קודש הרה"ק רבי יעקב אלימלך מדעעש, דעעש, תרצ"ו. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 178:
נדיר ואינו בנמצא! ספר ויכוח יצר טוב עם בן אדם. מהדורה יחידה. שקלאוו, תקמ"ג.
נדיר ואינו בנמצא! ספר ויכוח יצר טוב עם בן אדם. מהדורה יחידה. שקלאוו, תקמ"ג. ספר ויכוח יצר טוב עם בן אדם, מעלת הצדקה, מאת רבי מרדכי. דפוס צבי הירש ב"ר אריה ליב וחתנו, שקלוב, תקמ"ג [1783]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 179:
שבילי אמונה, מאת רבי מאיר אלדבי. לבוב, תקס"א [1801]. נדיר.
שבילי אמונה, מאת רבי מאיר אלדבי. לבוב, תקס"א [1801]. נדיר. שבילי אמונה, מאת רבי מאיר אלדבי. לבוב, תקס"א [1801]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 180:
ביאור על שיר השירים - מהמלבי"ם. מהדורה ראשונה מחיי המחבר. קניגסברג, תרי"ז - לערך.
ביאור על שיר השירים - מהמלבי"ם. מהדורה ראשונה מחיי המחבר. קניגסברג, תרי"ז - לערך. שירי הנפש, ביאור על שיר השירים [עם הפנים] מאת רבי מאיר ליבוש מלבי"ם. [קניגסברג, תרי"ז 1857 לערך]. מהדורה ראשונה, יצאה לאור בחיי המחבר. נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 181:
מיקרוגרפיה! מגילות שיר השירים ורות על גבי גלויה. תר"ס לערך.
מיקרוגרפיה! מגילות שיר השירים ורות על גבי גלויה. תר"ס לערך. מגילת שיר השירים ומגילת רות בכתב מיקרוגרפי אמנות מיוחדת על גבי גלויה. תחילת המאה ה-20 לערך. יקר ומיוחד!

מחיר פתיחה:

1000

פריט 182:
סגולה לשמירה בכמה עניינים! כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יוסף דוד מיאסי 'דרכי האמונה' - מגדולי החסידות
סגולה לשמירה בכמה עניינים! כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יוסף דוד מיאסי 'דרכי האמונה' - מגדולי החסידות מכתב בכתיבת וחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי יוסף דוד הכהן אב"ד יאסי, בעל "דרכי האמונה" – יאס, תמוז תקפ"ו

מחיר פתיחה:

8000

פריט 183:
כתב יד רבינו הערבי נחל דרוש לשבת הגדול תקס"א
כתב יד רבינו הערבי נחל דרוש לשבת הגדול תקס"א 8 גליונות גדולים ועמוסים, כולם בעצם כתב ידו הקדושה של הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל לבושי שרד וערבי נחל, ובראשם דרוש ארוך שלם לשבת הגדול שנת תקס"א, בהלכה ובאגדה, ואחריו דברי תורה וחידושים עמוקים בעניני פסח, פרשת בא, פרשת מסעי, וישב, פרשת דברים ועקב, בדברי דרוש ואגדה, הלכה ומוסר. 

מחיר פתיחה:

12000

פריט 184:
ספר חסידות מוקדם, בדפוס ראשון: ליקוטים יקרים, לעמבערג תקנ"ב.
ספר חסידות מוקדם, בדפוס ראשון: ליקוטים יקרים, לעמבערג תקנ"ב. ספר חסידות מוקדם, מדפוס ראשון: ליקוטים יקרים. דפוס ראשון, לעמבערג, תקנ"ב - 1792. בדפוס החשוב מוהר"ר רבי יהודא שלמה יאריש רפאפורט.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 185:
ספר קבלה למחבר פלאי: 'גליא רזא'. מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ב . עם הקדמה ארוכה וחשובה...
ספר קבלה למחבר פלאי: 'גליא רזא'. מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ב . עם הקדמה ארוכה וחשובה... ספר קבלה למחבר פלאי: 'גליא רזא'. מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ב . עם הקדמה ארוכה וחשובה מהרה"ק בעל באר מים חיים וסידורו של שבת. עותק רבי ישראל כהנא שו"ב בארשא ומגדולי חסידי הרה"ק האהבת ישראל מוויז'ניץ. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 186:
ארץ החיים. מהרה"ק הבאר מים חיים. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרכ"א.
ארץ החיים. מהרה"ק הבאר מים חיים. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרכ"א. ארץ החיים על הלכות ואגדות ועל מסכת ברכות, מאת הרה"ק בעל באר מים חיים וסידורו של שבת. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרכ"א. עותק מיוחס. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 188:
איגרת ברכות מופלגות בכת"י רבי אהרן מאיר ממיקאלאייב - פרמישלאן
איגרת ברכות מופלגות בכת"י רבי אהרן מאיר ממיקאלאייב - פרמישלאן גלוית איגרת מלאה ברכות משולשות לכל טוב ומיטב, בכתב יד קודש אדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מאיר ממיקאלאיוב, נכד צדיקי בית פרימשלאן ומיקלוייב. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 189:
מדרש שמואל על מסכת אבות. עותק הרה"ק רבי דוד ממקארוב חתן המגיד הקדוש מטריסק
מדרש שמואל על מסכת אבות. עותק הרה"ק רבי דוד ממקארוב חתן המגיד הקדוש מטריסק מדרש שמואל לרבי שמואל די אוזידה על מסכת אבות, כמו שנדפס באמשטרדם, רוסיה פולין ללא ציון שנת ההדפסה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 190:
'שיזכה לשבוע רוב נחת ותענוג מכל יוצאי חלציו' מכתב ברכות מיוחד בכתב יד הרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא עם נישואי בנו הרה"ק רבי יוחנן
'שיזכה לשבוע רוב נחת ותענוג מכל יוצאי חלציו' מכתב ברכות מיוחד בכתב יד הרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא עם נישואי בנו הרה"ק רבי יוחנן 'שיזכה לשבוע רוב נחת ותענוג מכל יוצאי חלציו' מכתב ברכות מיוחד בכתב יד הרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא אל הרב הגאון רבי אברהם לייב זילבערמאן אב"ד צפת, ובו ברכות מאליפות בתשובה למכתב מזל טוב לרגל נישואי הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא בנו יחידו של הרה"ק רבי דוד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 191:
איגרת הרה"ק ממאכנובקה לתומכי מוסד 'אם וילד' בבני ברק
איגרת הרה"ק ממאכנובקה לתומכי מוסד 'אם וילד' בבני ברק איגרת הרה"ק המפורסם רבי אברהם יהושע העשיל ממאכניווקא, ובה ברכות פיו למסייע ומנדב ידו לבית ההחלמה לאם ולילד ההולך ונבנה בבני ברק. תשכ"ה. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 192:
ישועה בבני, חיי ומזוני. כתב יד בקבלה מהרה"ק מופת הדור רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב
ישועה בבני, חיי ומזוני. כתב יד בקבלה מהרה"ק מופת הדור רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב "משם יוכל כל אדם להיות לו לישועה בבני, לישועה בחיי ולישועה במזוני" עצם כתב קודשו בקבלה של הרב הקדוש מופת הדור רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב בשני עמודים גדולים. נשגב וקדוש!

מחיר פתיחה:

20000

פריט 193:
מכתב רבי משה אייכנשטיין אבד"ק סחאדניצא
מכתב רבי משה אייכנשטיין אבד"ק סחאדניצא מכתב המלצה בכתב יד הגאון הצדיק כקש"ת רבי משה אייכענשטיין אבד"ק סחאדינצא, תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 194:
יקר המציאות - יחיד בעולם! עותק הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצה ובנו הדברי בינה מביאלע
יקר המציאות - יחיד בעולם! עותק הרה"ק רבי נתן דוד משידלובצה ובנו הדברי בינה מביאלע יחידי בעולם! 'הצדיק משידלובצה הוא כתר שם טוב בדורנו'! שערי דורא - איסור והיתר. דפוס זאסלב בעיר מיידן, תקס"ז. הכולל הסכמת הרה"ק סניגורן של ישראל מבארדיטשוב. עותקו האישי החתום בחתימת יד קדשו ובעשרות חותמות הרב הקדוש חסידא ופרישא רבי נתן דוד משידלובצה, מגדולי צדיקי פולין וממשיך דרך אבותיו לבית פרשיסחא, ורישום בעלות מבנו הרב הקדוש בעל 'דברי בינה' ראש שושלת ביאלה. 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 195:
סט ספרי הרה"ק רבי אלימלך מגראדז'יסק. מהדורה ראשונה. ווארשה תרל"ו-תר"נ
סט ספרי הרה"ק רבי אלימלך מגראדז'יסק. מהדורה ראשונה. ווארשה תרל"ו-תר"נ ב' כרכי הספר אמרי אלימלך ו'דברי אלימלך' להרה"ק רבי אלימלך מגראדז'יסק זקן צדיקי דורו. מהדורה ראשונה. ווארשה תרל"ו-תר"נ. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 196:
ספרי הרבי מלובלין - עותק נכדו הרה"ק רבי אלתר מלעלוב סוסנובצא
ספרי הרבי מלובלין - עותק נכדו הרה"ק רבי אלתר מלעלוב סוסנובצא ספרי הרב הקדוש ציס"ע הרבי מלובלין 'החוזה', דברי אמת, זאת זכרון, זכרון זאת - עותק נכדו הרה"ק המפורסם בעל הישועות רבי אברהם בצלאל נתן נטע 'רבי אלתר' מלעלוב שהתגורר בסוסנובצה. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 197:
הזמנה לנישואי נכד הרה"ק רבי דויד'ל מלעלוב, בחייו - ירושלים תרע"ב
הזמנה לנישואי נכד הרה"ק רבי דויד'ל מלעלוב, בחייו - ירושלים תרע"ב הזמנה לנישואי הרה"צ רבי אשר נחמי' אדלער בן הרה"צ רבי אברהם שלמה חתן הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב. ירושלים, שנת תרע"ב. 

מחיר פתיחה:

750

פריט 198:
’ולשמוע בשורות טובות וישועות מכל בני ביתו בתוך כלל ישראל’ איגרת קודש מהרה’’ק רבי מאיר’ל מאמשינוב
’ולשמוע בשורות טובות וישועות מכל בני ביתו בתוך כלל ישראל’ איגרת קודש מהרה’’ק רבי מאיר’ל מאמשינוב מכתב שלומים עם ענייני רפואה ועסקי ציבור, בכתי’’ק הרה’’ק רבי מאיר’ל מאמשינוב אל ידידו וחסידו הגאוו רבי דוד הלחמי - ויסברוד. ללא ציון שנת הכתיבה

מחיר פתיחה:

500

פריט 199:
מכתב הפני מנחם מגור למען הכנסת כלה יתומה
מכתב הפני מנחם מגור למען הכנסת כלה יתומה מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הרה"ק הפני מנחם מגור, למען הכנסת כלה יתומה . תשל"א.

מחיר פתיחה:

350

פריט 200:
נדיר ביותר! מכתב הבית אברהם מסלונים בביקורו בארץ הקודש
נדיר ביותר! מכתב הבית אברהם מסלונים בביקורו בארץ הקודש ארבע שורות בכתב-ידו וחתימת קדשו של כקש"ת אדמו"ר הרה"ק בעל ה"בית אברהם" מסלונים, מימי ביקורו הראשון בארץ הקודש – הוספה בכתב-ידו בשולי "קול קורא" למנהלי ה"כוללים" בארץ הקודש המבקש למנוע תמיכה כספית ממשפחה השולחת את בנותיה לבתי ספר חילוניים – צפת, ניסן תרפ"ט – לא נדפס – מכתב נדיר

מחיר פתיחה:

500

פריט 201:
איגרת אישית מהרה"ק הברכת אברהם מסלונים - מימי שהותו בברנוביץ - יידיש
איגרת אישית מהרה"ק הברכת אברהם מסלונים - מימי שהותו בברנוביץ - יידיש מכתב ביידיש בכתב-יד קדשו וחתימתו של כ"ק אדמו"ר ה"ברכת אברהם" מסלונים – מכתב שלומים אל אשתו הרבנית – מתקופת שהותו בברנוביץ בשנות התר"צ

מחיר פתיחה:

400

פריט 202:
שיחה מהבית אברהם, בעצם כתי"ק בנו מוהרשד"י מסלונים
שיחה מהבית אברהם, בעצם כתי"ק בנו מוהרשד"י מסלונים כתב יד קדשו של כ"ק אדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע וינברג מסלונים הי"ד – מה שכתב בבחרותו בהיותו בגיל שבע עשרה שיחת קודש של כבוד קדושת אביו ה"הבית אברהם" מסלונים בנר ד' דחנוכה תר"ץ – ברנוביץ

מחיר פתיחה:

400