English

כליל תפארת - 50, חשון תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 203:
שטר צוואה בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי מרדכי חיים סלאנים (ר' מוטל) – צפת,...
שטר צוואה בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי מרדכי חיים סלאנים (ר' מוטל) – צפת,... שטר צוואה בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי מרדכי חיים סלאנים (ר' מוטל) – צפת, תמוז תרס"ח

מחיר פתיחה:

400

פריט 204:
מכתב ברכות וישועות מהנתיבות שלום
מכתב ברכות וישועות מהנתיבות שלום מכתב "מזל טוב וברכות נאמנות" בכתב-יד קדשו של האדמו"ר ה"נתיבות שלום" מסלונים – ירושלים, סיון תשט"ו

מחיר פתיחה:

400

פריט 205:
כ"ק אדמו"ר מסלונים - ת"א לגיסו מרן הבית ישראל מגור
כ"ק אדמו"ר מסלונים - ת"א לגיסו מרן הבית ישראל מגור מכתב נפלא בכתב יד הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מסלאנים - תל אביב, אל גיסו הרה"ק מרן הבית ישראל מגור, בפרוס הפסח שנת תש"ט. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 206:
מטבע סגולה ושמירה מהרה"ק מרן מהר"י ט"ב מסאטמאר והרה"ק רבי יענקלי' מפשעווארסק
מטבע סגולה ושמירה מהרה"ק מרן מהר"י ט"ב מסאטמאר והרה"ק רבי יענקלי' מפשעווארסק מטבע סגולה ושמירה מעולה, שניצוקה ממטבעות לשמירה שהתקבלו מידיהם הקדושות של מרן הגה"ק רשכבה"ג רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר והרה"ק מופת הדור רבי יעקב לייזער מפשעווארסק. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 207:
חומש במדבר, עותק צדיקי בית טעמשוואר - נדבורנא
חומש במדבר, עותק צדיקי בית טעמשוואר - נדבורנא חומש במדבר מן חמשה חומשי תורה, כמו שנדפס בזיטאמיר, דפוס סגל, תרל"ב. עותק הרה"ק רבי בנימין לייפער מקלויזנבורג, וצדיקי שושלת נדבורנא - טעמשוואר - אונגוואר. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 208:
מכתב מופת הדור הרה"ק רבי דוד משה מקרעטעשניף
מכתב מופת הדור הרה"ק רבי דוד משה מקרעטעשניף מכתב חתום בעצם חתימת ידו הטהורה של הרה"ק עושה פלאות רבי דוד משה מקרעטשניף - רחובות. - תשכ"ד. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 209:
'מלחמת מצוה נגד החפשיים והציונים' מכתב חשוב מרבי שמואל הלל שנקר למהרי"צ דושינסקיא
'מלחמת מצוה נגד החפשיים והציונים' מכתב חשוב מרבי שמואל הלל שנקר למהרי"צ דושינסקיא מכתב ארוך מאוד וחשוב, כולו בכתב יד הגאון הצדיק רבי שמואל הלל שיינקער, חתנו הגדול של מרא דארעא קדישא רבי יוסף חיים זאננפעלד אל הגאון הקדוש רבי יוסף צבי דושינסקיא - בעת שהתמנה לרבנות עיר הקודש. ירושלים, תרצ"ג.

מחיר פתיחה:

400

פריט 210:
מכתבים ביידיש-דויטש ממרן הגרי"צ דושינסקיא גאב"ד ירושלים
מכתבים ביידיש-דויטש ממרן הגרי"צ דושינסקיא גאב"ד ירושלים מכתבים ששלח הגאון הצדיק מרא דארעא קדישא רבי יוסף צבי דושינסקיא גאב"ד ירושלים והיהדות החרדית בארץ הקודש, לבני משפחתו, בשנים מוקדמות.

מחיר פתיחה:

250

פריט 211:
תפילין ופרשיות בכתיבת הסופר המפורסם הרב הצדיק רבי יהודא אשר ראטה מירושלים
תפילין ופרשיות בכתיבת הסופר המפורסם הרב הצדיק רבי יהודא אשר ראטה מירושלים תפילין ופרשיות בכתיבת הסופר המפורסם הרב הצדיק רבי יהודא אשר ראטה מנקיי הדעת בירושלים של מעלה, תלמידם ומקורבם של צדיקי עיר הקודש. 

מחיר פתיחה:

3500

פריט 212:
פנקסו האישי של הרה"ק בעל 'שומר אמונים' ו'טהרת הקודש'
פנקסו האישי של הרה"ק בעל 'שומר אמונים' ו'טהרת הקודש' פנקסו האישי של הרה"ק בעל שומר אמונים וטהרת הקודש, שבו נכתבו כל הנזכרים לפקידת ישועה ורחמים, ובראשם בנו הקדוש החוקי חיים, חתנו הקדוש הרבי מתולדות אהרן ובנו כ"ק אדמו"ר שליט"א מתולדות אברהם יצחק שנזכר שמו בילדותו. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 213:
מכתב הרב הראשי לארץ ישראל הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק
מכתב הרב הראשי לארץ ישראל הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק מכתב הסכמה וברכה ששלח הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק אל הרב משה אביגדור עמיאל רב קהילת שומרי הדת באנטוורפען ולימים ראב"ד תל אביב יפו. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 214:
ספרי הרה"ק הרבי מלובלין - עותק רבי יהודה ליב שניאורסון, עם הגהות בכתב יד.
ספרי הרה"ק הרבי מלובלין - עותק רבי יהודה ליב שניאורסון, עם הגהות בכתב יד. ספרי הרה"ק הרבי מלובלין - עותק רבי יהודה ליב שניאורסון, עם הגהות בכתב יד.

מחיר פתיחה:

350

פריט 215:
שטר 100 דולר שנתקבל ביחידות מהרבי מליובאוויטש - תשמ"ה
שטר 100 דולר שנתקבל ביחידות מהרבי מליובאוויטש - תשמ"ה שטר 100 דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש ביחידות, למען בנין מוסד לבנים. 

מחיר פתיחה:

800