English

תפארת - 51

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר תורה, כתיבה אשכנזית, ב[70] גליונות קלף
ספר תורה, כתיבה אשכנזית, ב[70] גליונות קלף ספר תורה, כתיבה אשכנזית, ב[70] גליונות קלף

מחיר פתיחה:

800

פריט 2:
ספר תורה ישן - [50] גיליונות קלף, כתב יד ספרדי
ספר תורה ישן - [50] גיליונות קלף, כתב יד ספרדי ספר תורה ישן - [50] גיליונות קלף, כתב יד ספרדי

מחיר פתיחה:

1500

פריט 3:
ספר תורה אשכנזי ישן. שלם. קטן מימדים
ספר תורה אשכנזי ישן. שלם. קטן מימדים ספר תורה קטן מימדים, ב[46] גליונות קלף

מחיר פתיחה:

4000

פריט 4:
פרשיות תפילין מהודרות בקולמוס רבי אהרן אונגר שכתב התפילין עבור מרן החזון איש
פרשיות תפילין מהודרות בקולמוס רבי אהרן אונגר שכתב התפילין עבור מרן החזון איש פרשיות תפלין מהודרות שכתב סופר הסת"ם המומחה לתהילה, סופרו של מרן החזון איש וגדולי ישראל, רבי אהרן אונגר ממגדיאל. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
פרשיות תפילין מסופר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא - רבי יוסף קעסלער
פרשיות תפילין מסופר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא - רבי יוסף קעסלער פרשיות תפילין מיוחסות וחשובות, שכתב סופר הסת"ם המומחה והנודע לתהילה רבי יוסף קעסלער מעיר לויביטש, אשר גם כתב את ספר התורה המיוחס ביותר בחסידות בעלזא. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 6:
סט פרשיות תפילין עתיקות - למעלה ממאתיים שנה בכתב יד ספרדי
סט פרשיות תפילין עתיקות - למעלה ממאתיים שנה בכתב יד ספרדי סט פרשיות לתפילין של ראש ושל יד, עתיקות מאוד, בכתב יד ספרדי מאיזור הבלקן, בנות מעל 200 שנה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 7:
מזוזה מפוארת ומהודרת - גדולת מימדים במיוחד
מזוזה מפוארת ומהודרת - גדולת מימדים במיוחד מזוזה ענקית כשרה ומהודרת, כתב יד נוסח האר"י. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 8:
קמיע לשמירה מכל שונא וצרה. כתב יד ספרדי.
קמיע לשמירה מכל שונא וצרה. כתב יד ספרדי. "תהיה עוזר ומגן וצנה בעד נושא נושא הזה.... מכל מיני רעות שבעולם ותפלטהו ותצילהו מכל אורב ואויב ושונא ופגעים רעים ורוחות רעות" – קמיע על קלף, עם שמות מלאכים, צירוף אותיות קבליים ותפילה. כתב יד ספרדי.

מחיר פתיחה:

500

פריט 9:
קמיע קודש לשמירה וסגולה. כתב יד ספרדי
קמיע קודש לשמירה וסגולה. כתב יד ספרדי "תהיה עוזר ומגן וסומך ליוסף ב"מ שרה " - קמיע על קלף, עם שמות מלאכים וטבלאות עם צירוף אותיות קבליים ותפילה. כתב יד ספרדי.

מחיר פתיחה:

500

פריט 10:
ספר הערוך. מהדורת המדפיס בראגאדין. ונציה, שי"ג
ספר הערוך. מהדורת המדפיס בראגאדין. ונציה, שי"ג ספר הערוך, לרבינו נתן ב"ר יחיאל מרומא. ונציה, שי"ג [1553]. עם עשרות הגהות בכתב יד. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 11:
פירוש על אבן עזרא. מהדורה ראשונה ונדירה. ויניציאה שי"ד - 1554
פירוש על אבן עזרא. מהדורה ראשונה ונדירה. ויניציאה שי"ד - 1554 פירוש על פירוש החכם רבי אברהם אבן עזרא על התורה, מאת רבי שמואל מוטוט, ויניציאה, שי"ד [1554]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 12:
מעייני הישועה, מאברבנאל - אמשטרדם ת"ז. מהדורה שניה ונדירה.
מעייני הישועה, מאברבנאל - אמשטרדם ת"ז. מהדורה שניה ונדירה. מעיני הישועה, פירוש על ספר דניאל, מאת רבי דון יצחק אברבנאל. [אמשטרדם, ת"ז 1647]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 13:
מצת שמורים. קבלה. מהדורה ראשונה. ונציה ת"ך - 1760
מצת שמורים. קבלה. מהדורה ראשונה. ונציה ת"ך - 1760 ספר מצת שמורים מאת המקובל רבי נתן שפירא – ונציה ת"ך – מהדורה ראשונה – כרוך עם עשר דפים בכתב-יד משנות הת"ק, בהם "כללים מכתבי האר"י זצ"ל"

מחיר פתיחה:

1200

פריט 14:
דפוס ראשון. נדיר! שדה יהושע על ירושלמי זרעים. קושטא, תכ"ב
דפוס ראשון. נדיר! שדה יהושע על ירושלמי זרעים. קושטא, תכ"ב שדה יהושע, ביאור על חלק ממסכתות ירושלמי סדר זרעים [עם הפנים], מאת רבי יהושע [רפאל] בנבנשת. דפוס אברהם גבאי, קושטא, תכ"ב [1662]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 15:
עולת תמיד ועולת שבת, מהדורת אמשטרדם תמ"א. בחיי המחבר.
עולת תמיד ועולת שבת, מהדורת אמשטרדם תמ"א. בחיי המחבר. ספר עולת תמיד ועולת שבת, מאת רבי שמואל מקראקא – אמשטרדם תמ"א – מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר – הגהות למדניות משנות הת"ק – עותק חסר

מחיר פתיחה:

200

פריט 16:
מהדורה יחידה. נדיר! דרכי נועם. אמשטרדם תמ"ח
מהדורה יחידה. נדיר! דרכי נועם. אמשטרדם תמ"ח דרכי נועם. כללי התלמוד ובסופו 'טוב טעם' על טעמי המקרא ו'דרכי ה'', מפתחות על תרי"ג מצוות. אמשטרדם תמ"ח. ספר נדיר. מהדורה יחידה. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 17:
ספר דברי חכמים, כולל דעת חכמה ומקור חכמה עם סולת בלולה, מאת רבי יהודה ליב...
ספר דברי חכמים, כולל דעת חכמה ומקור חכמה עם סולת בלולה, מאת רבי יהודה ליב... ספר דברי חכמים, כולל דעת חכמה ומקור חכמה עם סולת בלולה, מאת רבי יהודה ליב פוחוביצר מפינסק. [המבורג], תנ"ב-תנ"ג [1692]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

250

פריט 18:
עיר בנימין על הש"ס. מהדורה ראשונה. פרנקפורט דאודר, תנ"ח
עיר בנימין על הש"ס. מהדורה ראשונה. פרנקפורט דאודר, תנ"ח ספר עיר בנימין, חיבור על אגדות הש"ס עין יעקב חלק ב [רוב סדר נשים, ומסכתות בבא קמא ובבא מציעא], מאת רבי בנימין זאב וואלף אב"ד זמיגראד. דפוס מיכל גאט שאלק, פרנקפורט דאודר, תנ"ח [1698]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 19:
הנותן אמרי שפר, פפד"מ, תע"ג. עותק הרה"צ רבי מנחם מאניש סופר מסיגעט
הנותן אמרי שפר, פפד"מ, תע"ג. עותק הרה"צ רבי מנחם מאניש סופר מסיגעט ספר הנותן אמרי שפר, לרבי אליהו ן' חיים, נדפס פעם שנית בפרנקפורט דמיין, בשנת תע"ג לפ"ק. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 20:
דמשק אליעזר. מהדורה ראשונה. וילהרמסדורף, תע"ח
דמשק אליעזר. מהדורה ראשונה. וילהרמסדורף, תע"ח דמשק אליעזר מאת רבי אליעזר ב"ר יהושע משעברשין, פירוש על תורת החטאת הקצר לרמ"א [עם הפנים]. דפוס הירש ב"ר חיים מפיורדא, וילהרמסדורף, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 21:
נדיר. צנצנת מנחם, מהדורה ראשונה, ברלין ת"פ.
נדיר. צנצנת מנחם, מהדורה ראשונה, ברלין ת"פ. ספר צנצנת מנחם על אגדות חז"ל – ברלין ת"פ – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים עתיקים

מחיר פתיחה:

150

פריט 22:
אורח מישור. נזיר, בערלין, תפ"ג
אורח מישור. נזיר, בערלין, תפ"ג אורח מישור, ביאורים וחידושים למסכת נזיר, מאת רבי יוחנן קרמניצער. דפוס נתן ניימרק, ברלין, תפ"ג (1723). מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
שערי דורא, יעסניץ תפ"ד. עותק מיוחס
שערי דורא, יעסניץ תפ"ד. עותק מיוחס ספר שערי דורא – יעסניץ תפ"ד – חתימות וחותמות הגאון רבי משה נחום בלום דומ"ץ גרוסוורדיין הי"ד (בנו של ה"בית שערים"), ובנו הבחור שמואל שמעלקא הי"ד

מחיר פתיחה:

300

פריט 24:
קהלת משה. אשמטרדם תפ"ד - תפ"ח הגהות בכתב יד מהתקופה - מעיר חלב
קהלת משה. אשמטרדם תפ"ד - תפ"ח הגהות בכתב יד מהתקופה - מעיר חלב קהלות משה, [4] כרכים, סט שלם תנ"ך מקראות גדולות, בעריכת המו"ל והמדפיס, הדיין רבי משה פרנקפורט מאמשטרדם. אמשטרדם, תפ"ד-תפ"ח [1724-1728]. עם הגהות בכתב יד בכרך א'.

מחיר פתיחה:

600

פריט 25:
ב' ספרים נדירים מרבי חזקיה די סילוה. אמשטרדם, ת"צ
ב' ספרים נדירים מרבי חזקיה די סילוה. אמשטרדם, ת"צ [2] ספרים נדירים מאת רבי חזקיה די סילוה, אמשטרדם, ת"צ [1730], בכרך אחד: פרי חדש, חלק יורה דעה. וספר מים חיים, שיטה על התלמוד והרמב"ם ועוד.

מחיר פתיחה:

250

פריט 26:
שבט מוסר, מאת רבי אליהו הכהן מאזמיר. אמשטרדם, תצ"ב [1732]. נדיר.
שבט מוסר, מאת רבי אליהו הכהן מאזמיר. אמשטרדם, תצ"ב [1732]. נדיר. שבט מוסר, מאת רבי אליהו הכהן מאזמיר. אמשטרדם, תצ"ב [1732]. נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 27:
זרע יצחק על המשניות. פרנקפורט דאדר. תצ"ב. מהדורה יחידה ונדירה.
זרע יצחק על המשניות. פרנקפורט דאדר. תצ"ב. מהדורה יחידה ונדירה. זרע יצחק, על משניות, מאת רבי יצחק חיות. פרנקפורט דאודר, תצ"ב [1732]. מהדורה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 28:
תוספות ישנים. ברלין, תצ"ו.
תוספות ישנים. ברלין, תצ"ו. תוספות ישנים, [מאת רבי משה מקוצי], ליקט רבי יוסף יעסיל מקהילת ליסא. [דפוס אהרן בן משה רופא?], [ברלין], תצ"ו [1736]. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 29:
מהדורה יחידה, ספר ייחודי: השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון. אמשטרדם, תצ"ז
מהדורה יחידה, ספר ייחודי: השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון. אמשטרדם, תצ"ז השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, מאת רבי יעקב לונדין. אמשטרדם, תצ"ז [1737]. מהדורה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 30:
סדר למוד לליל שביעי של פסח. וניציה, ת"ק.
סדר למוד לליל שביעי של פסח. וניציה, ת"ק. תהלות ה', סדר לימוד ליל שביעי של פסח. הוצאת אברהם מיכאל ומשה קונסילייו, דפוס וינדראמין, וניציה, ת"ק [1740].

מחיר פתיחה:

200

פריט 31:
יושר לבב, לרבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, תק"ב. מהדורה ראשונה. נדיר.
יושר לבב, לרבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, תק"ב. מהדורה ראשונה. נדיר. יושר לבב, מאת רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, תק"ב [1742]. המהדוראה הראשונה והנדירה.

מחיר פתיחה:

120

פריט 32:
יבין שמועה להרשב"ץ. מהדורה ראשונה, תק"ד
יבין שמועה להרשב"ץ. מהדורה ראשונה, תק"ד יבין שמועה, מאת הרשב"ץ, עם תיקון סופרים מאת בנו הרשב"ש. דפוס אברהם מילדולה, ליוורנו, תק"ד [1744]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 33:
לחם יהודה. מהדורה ראשונה, ליוורנו, תק"ה - 1745
לחם יהודה. מהדורה ראשונה, ליוורנו, תק"ה - 1745 לחם יהודה, על הרמב"ם, מאת רבי יהודה עייאש. דפוס אברהם מילדולה, ליוורנו, תק"ה, [1745]. מהדורה ראשונה בחיי המחבר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
מלכי בקודש. מהדורה ראשונה. שאלוניקי, תק"ט.
מלכי בקודש. מהדורה ראשונה. שאלוניקי, תק"ט. מלכי בקדש, ביאור ההגדה של פסח [עם הפנים] חידושים על הלכות המועדים וליקוטים, מאת רבי עזרא מלכי. דפוס בצלאל הלוי, שאלוניקי, תק"ט [1740]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 35:
ספר פרי האדמה על הרמב"ם, ב [נזיקין-שופטים], מאת הראשון לציון רבי [רפאל] מיוחס ב"ר שמואל....
ספר פרי האדמה על הרמב"ם, ב [נזיקין-שופטים], מאת הראשון לציון רבי [רפאל] מיוחס ב"ר שמואל.... ספר פרי האדמה על הרמב"ם, ב [נזיקין-שופטים], מאת הראשון לציון רבי [רפאל] מיוחס ב"ר שמואל. דפוס בצלאל הלוי אשכנזי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי אברהם חיים אדאדי.

מחיר פתיחה:

200

פריט 36:
דברי שלמה. דרוש. פרנקפורט תקי"ג - תקי"ד. מהדורה יחידה.
דברי שלמה. דרוש. פרנקפורט תקי"ג - תקי"ד. מהדורה יחידה. ספר דברי שלמה – דרושים על התורה מאת הגאון רבי שלמה שלם – פרנקפורט, תקי"ג-תקי"ד – מהדורה יחידה – עם חתימה עתיקה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 37:
מנחת יעקב, מהדורא תניינא. פיורדא, תקכ"ג. עותק מיוחס.
מנחת יעקב, מהדורא תניינא. פיורדא, תקכ"ג. עותק מיוחס. מנחת יעקב, ב' חלקים, מאת רבי יעקב ב"ר יוסף ריישר. פיורדא, תקכ"ג [1763]. העותק של רבי מיכל ליב מונק מדאנציג.

מחיר פתיחה:

120

פריט 38:
מהדורה יחידה ונדירה! שנות חיים על משלי וקהלת. אמשטרדם, תקכ"ה
מהדורה יחידה ונדירה! שנות חיים על משלי וקהלת. אמשטרדם, תקכ"ה שנות חיים, [א-ב], פירוש על משלי וקהלת, מאת רבי חיים יודתנש מזיא ראש הקהילה בפראג. דפוס ליב זוסמנש, אמשטרדם, תקכ"ה [1765]. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 39:
מאורי א"ש על התורה ומגילות. פיורדא, תקכ"ו. מהדורה ראשונה
מאורי א"ש על התורה ומגילות. פיורדא, תקכ"ו. מהדורה ראשונה מאורי א"ש, על התורה ומגילות, מאת הגאון רבי מאיר אייזנשטאט ונכדו. דפוס איצק מדפיס, פיורדא, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה, העותק האישי של רבי ישעיהו ברדקי.

מחיר פתיחה:

150

פריט 40:
תולדות אברהם – פיורדא תקכ"ט – מהדורה ראשונה
תולדות אברהם – פיורדא תקכ"ט – מהדורה ראשונה ספר תולדות אברהם – פיורדא תקכ"ט – מהדורה ראשונה. עותק מיוחס. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 41:
שו"ת מהר"ם מלובלין. מיץ תקכ"ט.
שו"ת מהר"ם מלובלין. מיץ תקכ"ט. שאלות ותשובות מהר"ם לובלין, מנהיר עיני חכמים. דפוס יוסף אנטואנע, מיץ, תקכ"ט [1769]. מהדורה שניה, נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
ראש אמנה, דפוס אלטונה, תק"ל.
ראש אמנה, דפוס אלטונה, תק"ל. ראש אמנה, שורשי וראשי האמונות מאת רבי דון יצחק אברבנאל. דפוס משה בון סגל, אלטונה, תק"ל [1770].

מחיר פתיחה:

200

פריט 43:
ספר אור חדש על מסכת פסחים מאת הגאון רבי אלעזר קאליר – פרנקפורט דאודר, תקל"ו...
ספר אור חדש על מסכת פסחים מאת הגאון רבי אלעזר קאליר – פרנקפורט דאודר, תקל"ו... ספר אור חדש על מסכת פסחים מאת הגאון רבי אלעזר קאליר – פרנקפורט דאודר, תקל"ו - מהדורה ראשונה – חתימות, רישומים והגהה

מחיר פתיחה:

150

פריט 44:
רגל ישרה. מהדורה יחידה. דיהרנפורט תקל"ז
רגל ישרה. מהדורה יחידה. דיהרנפורט תקל"ז רגל ישרה, שיורי רש"י, בסופו 'קונטרס למידות ומשקלות' וקונטרס 'הנדסי והערוגה' [מאת רבי גדליה ליפשיץ]. דפוס יחיאל מיכל מייא, דיהרנפורט, תקל"ז [1777]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
איסור והיתר. פראג תקמ"ד.
איסור והיתר. פראג תקמ"ד. ספר איסור והיתר, מהדורת פראג תקמ"ד. רישומי בעלות מהתקופה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 46:
בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה....
בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה.... בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה. יצא לאור בחיי המחבר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 47:
ספר הדרוש 'סעודת מצוה', מהדורה ראשונה. ונציה תקנ"א.
ספר הדרוש 'סעודת מצוה', מהדורה ראשונה. ונציה תקנ"א. סעודת מצוה, דרושים למועדים ולימים הנוראים, מאת רבי דניאל טירני, מאנקונה. דפוס בראגאדין, ונציה, [1791]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 48:
מהדורה ראשונה מחיי המחבר. עולת חדש. פראג תקנ"ג
מהדורה ראשונה מחיי המחבר. עולת חדש. פראג תקנ"ג עולת חדש, ג, ח"י הספדים מאת רבי אלעזר ב"ר דוד [פלקלס] ראב"ד פראג. פראג, תקנ"ג 1793. מהדורה ראשונה בחיי המחבר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 49:
שמחת מצוה, לחנוכת הבית וחנוכת בית כנסת. פירינצי תקנ"ג
שמחת מצוה, לחנוכת הבית וחנוכת בית כנסת. פירינצי תקנ"ג שמחת מצוה, על חנוך הבית בית הכנסת איטליאנו בפירינצי, מאת רבי דיניאל טירני. הוצאת גאטאנו קאמביאגו, פירינצי, תקנ"ג [1793].

מחיר פתיחה:

200

פריט 50:
צוואת יסוד ושורש העבודה. דפוס ראשון. הוראדנא תקנ"ד
צוואת יסוד ושורש העבודה. דפוס ראשון. הוראדנא תקנ"ד צוואה - צוואת בעל יסוד ושורש העבודה. דפוס ראשון. מהדורת הוראדנא הבירה תקנ"ד.

מחיר פתיחה:

100