English

פריט 17:

ספר דברי חכמים, כולל דעת חכמה ומקור חכמה עם סולת בלולה, מאת רבי יהודה ליב...

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר דברי חכמים, כולל דעת חכמה ומקור חכמה עם סולת בלולה, מאת רבי יהודה ליב פוחוביצר מפינסק. [המבורג], תנ"ב-תנ"ג [1692]. מהדורה ראשונה.


ספר דברי חכמים, ובו שני חלקים:
* חלק א, דעת חכמה – ובו שער השבת, שער התשובה, שער העבודה ושער הידיעות.
* חלק ב: מקור חכמה, ביאור הדינים השכיחים בשלחן ערוך והרמ"א (סי' א-רמא), עם טעמים, תוכחת מוסר וחידושי דינים על פי כתבי המקובלים.
חתימות ורישומי בעלות עתיקים בדף הפורזץ הקדמי ובדף השער: "הספר הלז שייך להתורני כ"ה אהרן ב"ר שמשון… "; הק' נתנטע… "; "… הספר שייך לעקיבא בן [?] יוסף ז"ל… "; "לכבו' קוני קניתי מהוני דוד יצחק בא"א כמהור"ר יוסף יהודא זצ"ל בכרך בי"א אדר שני תס"ד פה ק"ק פיורדא"; "הקטן אייזק… ".
סו, נ דף, 29 ס"מ. בפנים הכריכה, בדף הפורזץ ובדף השער חתימות בעלים.

כריכת קלף, כתמים, מעט חורי עש, מצב בינוני-טוב.