English

פריט 23:

שערי דורא, יעסניץ תפ"ד. עותק מיוחס

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $600 - $900

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שערי דורא – יעסניץ תפ"ד – חתימות וחותמות הגאון רבי משה נחום בלום דומ"ץ גרוסוורדיין הי"ד (בנו של ה"בית שערים"), ובנו הבחור שמואל שמעלקא הי"ד


בדף השער ובדף המגן הקדמי חותמות וחתימות: "משה נחום בלוהם בהגאון מוה"ר עמרם זצ"ל – דומ"ץ דק"ק גראססוורדיין תע"א"; "שמואל שמעלקא הקטן בהגה"ג וכו' מוה"ר משה נחום שליט"א בלוהם פק"ק גוו"ד אורדי' יצ"ו התרצ"ח".

חתימות עתיקות בדף השער: "קניתי ממעות מעשר בעד… מענדל סגל מפ"ב [=מפרשבורג]"; "שלמה הלוי סגל מלאורשטאטש".

הגאון רבי משה נחום בלום (תרמ"ג-תש"ד), בנו של ה"בית שערים", בתרפ"ו התמנה לדיין בגרוסוורדיין. בעיצומה של השואה הביא לדפוס את ספר השו"ת של אביו הגדול, את חלק יורה דעה. דברי תורתו מובאים בספרי אביו. נרצח על קידוש השם בשנת תש"ד, עם בנו הבחור שמואל שמעלקא החתום כאן, ויחד עם זוגתו ורוב צאצאיו.

[3], סו; ח דף. 32 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. כריכה ישנה.