English

פריט 24:

קהלת משה. אשמטרדם תפ"ד - תפ"ח הגהות בכתב יד מהתקופה - מעיר חלב

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קהלות משה, [4] כרכים, סט שלם תנ"ך מקראות גדולות, בעריכת המו"ל והמדפיס, הדיין רבי משה פרנקפורט מאמשטרדם. אמשטרדם, תפ"ד-תפ"ח [1724-1728]. עם הגהות בכתב יד בכרך א'.


* כרך א, ונציה רפ"ד: תורה, עם פירושי רש"י, אבן עזרא, רלב"ג, חזקוני, בעל הטורים, פירוש רבי עובדיה ספורנו, אמרי נועם, ועוד.
[12], רצג דף, 42 ס"מ. עם [20] הגהות בכתב יד שהיה נפוץ בקהילת ארם-צובא, חלקן ארוכות.
* כרך ב, ונציה רפ"ו: נביאים ראשנים, עם פירושי רש"י, רד"ק, רלב"ג, כלי יקר, מנחה קטנה (על יהושע ושופטים), ועוד.


[2], מו, [4], מז-שעח דף, 42 ס"מ.

* כרך ג, ונציה תפ"ז: נביאים אחרונים, עם פירושי רש"י, רד"ק, אבן-עזרא, מנחה גדולה, אורים ותומים (על ישעיה וירמיה), כלי פז (על ישעיה) ועוד.
[2], שכב דף, 42 ס"מ.
דף אחרון עם פגמים וקרעים והודבק על דף נוסף.

* כרך ד, ונציה תפ"ח: כתובים, עם פירושי רש"י, אבן עזרא, תורת חסד, אבן יחייא, רבי עובדיה ספורנו, מסרה, מנחת ערב, המאירי (על משלי), הרלב"ד (על חמש מגילות), ועוד.
[5], תיג [צ"ל תטו], סה דף, 42 ס"מ.
פגמים משוקמים בהדבקות בדף השער ובדף האחרון עם פגיעה בקצת מהטקסט, שיקום פגמים בפינות דפים ראשונים.

כריכות חצי עור עתיקות מהודרות, בלאי בכריכות, חלק מההגהות בכתב יד חתוכות בקצה השורות, פגמים והדבקות בדפים בודדים, כתמי זמן, מצב טוב-טוב מאד.