English

פריט 25:

ב' ספרים נדירים מרבי חזקיה די סילוה. אמשטרדם, ת"צ

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] ספרים נדירים מאת רבי חזקיה די סילוה, אמשטרדם, ת"צ [1730], בכרך אחד: פרי חדש, חלק יורה דעה. וספר מים חיים, שיטה על התלמוד והרמב"ם ועוד.


* ספר פרי חדש, ביאור על שולחן ערוך יורה דעה [סי' מו-קמט, תקפא-תרפ"ה, עם הפנים ועם ליקוטים], מאת הגאון רבי חזקיה די סילוה. דפוס יצחק טימפלו, אמשטרדם, ת"צ [1730]. נדיר.
[4], ס דף, 31 ס"מ. ללא שני דפים בלטינית הנמצאים בחלק מהעותקים. בדף הפורזץ רשימת ספרים, רישום 
בעלות בדף השער, עם חותמות בית המדרש בווינה. עם הגהה בכתב יד ספרדי בדף נ ע"ב.

כרוך עם:

* ספר מים חיים, שיטה על התלמוד והרמב"ם ועוד. דפוס משה פרנקפורט, אמשטרדם, ת"צ [1730]. מהדורה ראשונה, נדיר.
[1], מד דף, 31 ס"מ. עם הגהה בכתב יד ספרדי בדף לט. פגמים זעירים בדף השער.

רבי חזקיה די סילוה (תט"ז לערך – תנ"ח, 1656-1698) – מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים. נולד בליוורנו ועלה לירושלים, שם למד בהתמדה רבה, בבקיאות ובחריפות וכיהן כרב וכראש ישיבת "בית יעקב ויגה". ספרו "פרי חדש" על השו"ע, נחשב כספר יסודי בפסיקת הלכה. משנת תמ"ט נשלח לאירופה כשד"ר. במהלך מסעו הוציא את ספרו באמשטרדם.

כריכת חצי עור, כתמים, מעט פגמים זעירים, מצב טוב.