English

פריט 26:

שבט מוסר, מאת רבי אליהו הכהן מאזמיר. אמשטרדם, תצ"ב [1732]. נדיר.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שבט מוסר, מאת רבי אליהו הכהן מאזמיר. אמשטרדם, תצ"ב [1732]. נדיר.


שבט מוסר, ענייני מוסר ויראת ה', עם תרגום אשכנזי, מאת רבי אליהו הכהן מאזמיר. דפוס הירץ לוי רופא, אמשטרדם, תצ"ב [1732]. נדיר.

הגה"ק רבי אליהו הכהן האיתמרי (1659 לערך – 1729) – מקובל, דייו, מחכמי איזמיר ומגדולי טורקיה. ספרו, שבט מוסר, הינו מספרי המוסר היסודיים ביותר שנתחברו בדורות האחרונים, ידוע על גדולי עולם אשר לא זזו מחבבו. חיבר גם את הספרים: מדרש תלפיות ומעיל צדקה.

[1], קצט, [2] דף. 21 ס"מ. מקור בלשון הקודש, ותחתיו תרגום אשכנזית-יהודית באותיות צו"ר. עם הסכמות רבני אמשטרדם אשכנזים וספרדים. חותמת מאמשטרדם בדף השער.

כריכת עץ עטופת קלף עם פגימות ומנותקת חלקית, כתמים, מצב טוב.