English

פריט 27:

זרע יצחק על המשניות. פרנקפורט דאדר. תצ"ב. מהדורה יחידה ונדירה.

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

זרע יצחק, על משניות, מאת רבי יצחק חיות. פרנקפורט דאודר, תצ"ב [1732]. מהדורה יחידה. נדיר.


ספר זרע יצחק, על משניות, לקט מכתבי רבי יצחק חיות. דפוס מיכעל גטשאלק, פרנקפורט דאדרה, תצ"ב [1732]. מהדורה יחידה. נדיר.

[3], פה דף. ללא דף סה, שחסר גם בחלק מהעותקים האחרים.

כריכה עץ וקלף, כתמים, קרעים ופגמים בדף אחרון, קפלים בחלק מפינות הדפים, אחד מהדפים חסר, מצב בינוני.