English

פריט 28:

תוספות ישנים. ברלין, תצ"ו.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תוספות ישנים, [מאת רבי משה מקוצי], ליקט רבי יוסף יעסיל מקהילת ליסא. [דפוס אהרן בן משה רופא?], [ברלין], תצ"ו [1736]. נדיר.


ספר תוספות ישנים, אשר נמצא בכתב יד ישן. ספר זה הודפס במקורו [עם שער מיוחד] כחלק מספר סוגיות הש"ס, שהודפס על מנת להשלים ביאורים וחידושים שהודפסו התלמוד באמשטרדם תע"ד-תע"ז ובפרנקפורט דמיין ת"ף-תפ"ב, אך לא הודפסו במהדורת התלמוד ברלין-פרקנפורט דאודר, תצ"ד-תצ"ט.

 [1], ל דף, 31 ס"מ.

כריכה מחודשת, כתמים מצב טוב