English

פריט 29:

מהדורה יחידה, ספר ייחודי: השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון. אמשטרדם, תצ"ז

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, מאת רבי יעקב לונדין. אמשטרדם, תצ"ז [1737]. מהדורה יחידה. נדיר.


ספר השתערות מלך הנגב [היצר הטוב] עם מלך הצפון [היצר הרע], מוסר במליצה מאת רבי יעקב לונדין, הדיין מליסא. דפוס אברהם עטיאש, אמשטרדם, תצ"ז [1737]. מהדורה יחידה ונדירה.

[5], סח דף, 22 ס"מ. עם הסכמות רבות ובהן גם הסכמות רבי אלעזר רוקח מקראקא, רבי יחזקאל קצנלבויגן אב"ד אה"י ורבי משה חאגיז.

כריכה פשוטה מקורית מנותקת חלקית, כתמים, מעט חורי עש, [5] דפים מנותקים ומספר דפים רופפים, מצב בינוני.