English

פריט 30:

סדר למוד לליל שביעי של פסח. וניציה, ת"ק.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תהלות ה', סדר לימוד ליל שביעי של פסח. הוצאת אברהם מיכאל ומשה קונסילייו, דפוס וינדראמין, וניציה, ת"ק [1740].


נ דף, 16 ס"מ. על פי אמשטרדם תפ"ה, בשינויים והוספות. מעבר לשער דגל משפחת מנחם קוסילייו מווירונה. עם חותמת "חזקיה קרפו צנטר".

כריכת חצי עור, כתמים, מצב טוב.