English

פריט 32:

יבין שמועה להרשב"ץ. מהדורה ראשונה, תק"ד

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

יבין שמועה, מאת הרשב"ץ, עם תיקון סופרים מאת בנו הרשב"ש. דפוס אברהם מילדולה, ליוורנו, תק"ד [1744]. מהדורה ראשונה, נדיר.


ספר יבין שמועה, הלכות שחיטה בדיקה וטריפות, עם מאמר חמץ על הלכות חמץ ומצה וביאור ההגדה של פסח, עם תפארת ישראל על ענייני המולדות, ועם פירוש לפרק איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל, מאת הרשב"ץ, עם תיקון סופרים מאת בנו הרשב"ש. דפוס אברהם מילדולה, ליוורנו, תק"ד [1744]. מהדורה ראשונה, נדיר.

ד, ב-ל [צ"ל לו], לט-עג דף, 29 ס"מ. עם חותמות "סעדת בחורים".

רבי שמעון בן צמח דוראן, הרשב"ץ (1361–1444), מרבותינו הראשונים. נולד בספרד והיה תלמידו של רבי וידאל אפרים תלמידו של הר"ן. בשעת השמד בשנת קנ"א (1391) נמלט לאלג'יר, שם היה תלמיד חבר של הריב"ש ולימים מילא את מקומו כרבה של אלג'יר. מחבר שו"ת התשב"ץ וספרים נוספים.
רבי שלמה ב"ר שמעון דוראן, הרשב"ש (1400 לערך – 1467) – ממלא מקום אביו ורבו, הרשב"ץ, כרבה של אלג'יר. מחבר שו"ת הרשב"ש, מלחמת מצוה ותיקון סופרים על דיני שטרות.

כריכה מחודשת, כתמים, מצב טוב.