English

פריט 34:

מלכי בקודש. מהדורה ראשונה. שאלוניקי, תק"ט.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מלכי בקדש, ביאור ההגדה של פסח [עם הפנים] חידושים על הלכות המועדים וליקוטים, מאת רבי עזרא מלכי. דפוס בצלאל הלוי, שאלוניקי, תק"ט [1740]. מהדורה ראשונה, נדיר.


[2], כד; יח; כה-קס דף, 29 ס"מ.

אוצר ההגדות 206.

רבי עזרא ב"ר רפאל מרדכי מלכי (ת"ע – תקכ"ח, 1710 – 1768) – מחכמי צפת, נשלח בשנת תק"ט (1749) כשד"ר הקהילה לטורקיה והבלקן, ומונה לדיין ולרב העיר רודוס. מחבר הספרים מלכי בקדש, שמן למאור, עין משפט ועינות מים.

כריכת חצי עור חדשה, פגמים והדבקות בשולי שני דפים ראשונים, שיקום פגמים בשולי דפים אחרונים, הגהות בכתב יד ספרדי בשולי הדף השני, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.